Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2580.75 -5.00 2585.75 2586.50 2578.75 3,362 2714.00 / 2404.50 13:26:47 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 8 - - 80.50 - - 256500.0 - - 59.75 - - 8 No Limit / 0.05 09:08:40 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 77.00 - - 257000.0 61.25 -0.25 61.50 60.50 62.50 50 No Limit / 0.05 10:45:49 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 73.75 - - 257500.0 64.25 +1.25 63.00 64.25 64.25 26 No Limit / 0.05 09:08:25 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 70.50 - - 258000.0 65.75 +1.00 64.75 64.75 65.75 11 No Limit / 0.05 08:29:39 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 4 67.00 65.25 67.25 -2.00 65.25 258500.0 67.50 +1.00 66.50 66.50 67.50 14 No Limit / 0.05 08:29:39 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 4 63.50 60.00 64.00 -4.00 60.00 259000.0 68.50 +0.50 68.00 68.50 68.75 3 No Limit / 0.05 08:38:56 CT
17 Nov 2017
10:11:19 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 60.75 - - 259500.0 70.75 +0.75 70.00 70.75 71.25 12 No Limit / 0.05 10:11:20 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 26 55.00 53.50 57.50 -4.00 53.50 260000.0 72.25 +0.50 71.75 72.25 72.25 16 No Limit / 0.05 10:11:20 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 5 50.75 50.75 54.50 -3.75 50.75 260500.0 - - 73.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:11:20 CT
17 Nov 2017
10:11:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 26 48.50 48.25 51.50 -3.25 48.25 261000.0 - - 75.75 - - 0 No Limit / 0.05 10:11:20 CT
17 Nov 2017