Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2600.00 +3.75 2596.25 2600.00 2594.50 121,010 2727.00 / 2468.00 06:56:58 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:54:07 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 9 33.25 33.25 33.25 0.00 33.25 257500.0 11.75 -0.25 12.00 11.50 11.75 89 No Limit / 0.05 06:21:01 CT
22 Nov 2017
06:50:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 24 31.50 28.00 29.50 +1.75 31.25 258000.0 12.75 -0.25 13.00 12.25 13.50 100 No Limit / 0.05 06:21:02 CT
22 Nov 2017
06:54:07 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 25.50 25.50 25.75 -0.25 25.50 258500.0 14.25 -0.25 14.50 14.25 14.25 1 No Limit / 0.05 06:21:31 CT
22 Nov 2017
06:45:17 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 22.25 - - 259000.0 15.00 -1.00 16.00 15.00 16.50 48 No Limit / 0.05 06:56:31 CT
22 Nov 2017
06:45:22 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 22 20.25 18.25 19.00 +1.25 20.25 259500.0 17.00 -0.50 17.50 17.00 17.00 13 No Limit / 0.05 06:50:04 CT
22 Nov 2017
06:56:02 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 90 17.50 15.25 16.00 +1.50 17.50 260000.0 18.25 -1.25 19.50 18.25 20.25 259 No Limit / 0.05 06:49:22 CT
22 Nov 2017
06:45:10 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 99 14.50 13.00 13.25 +1.25 14.50 260500.0 21.25 -0.75 22.00 21.25 21.50 47 No Limit / 0.05 06:48:37 CT
22 Nov 2017
06:45:17 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 26 11.75 10.75 10.75 +1.00 11.75 261000.0 - - 24.50 - - 1 No Limit / 0.05 06:54:07 CT
22 Nov 2017
06:45:10 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 9 9.50 8.50 8.75 +0.75 9.50 261500.0 - - 27.50 - - 1 No Limit / 0.05 06:54:07 CT
22 Nov 2017
06:41:59 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 244 7.50 6.75 7.00 +0.50 7.50 262000.0 - - 30.50 - - 0 No Limit / 0.05 06:45:17 CT
22 Nov 2017