Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Futures Time & Sales Globex

Options
日历日期 时间 价格 规模 指标
15 Feb 2018 16:59:59 668100.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:59 668125.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:59 668175.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:59 668200.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:59 668175.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:58 668250.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:58 668225.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:58 668200.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:58 668175.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:57 668075.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:57 668325.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:57 668275.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:51 668100.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:41 668125.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:40 668150.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:35 668175.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:34 668250.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:33 668275.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:29 668325.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:22 668350.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:20 668375.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:14 668425.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:59:01 668450.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:58:49 668450.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:58:48 668450.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:58:41 668450.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:57:59 668450.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:56:19 668450.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:56:15 668500.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:56:06 668550.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:56:04 668325.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:55:18 668550.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:55:01 668250.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:53:01 668275.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:50:19 668325.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:50:00 668475.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:46:36 667650.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:46:35 667650.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:46:31 667850.0 0 Indicative
15 Feb 2018 16:46:27 667650.0 0 Indicative

欢迎了解E-迷你标普500期货

无论您是对期货、期权感兴趣的新手,还是希望拓展美股期货市场经验丰富的交易员,E-迷你标普500期货为您提供充分的交易机会

欢迎了解E-迷你标普500期货