Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6902.50 +113.75 6788.75 6913.75 6782.75 370,887 7244.50 / 6555.00 16:39:02 CT
23 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:24 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 1 102.75 102.75 79.25 +23.50 102.75 686000.0 105.00 -45.50 150.50 105.00 135.75 4 No Limit / 0.05 16:39:28 CT
23 Feb 2018
16:39:02 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 74.50 - - 687000.0 84.00 -71.75 155.75 84.00 140.25 10 No Limit / 0.05 16:39:34 CT
23 Feb 2018
16:39:02 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 4 - - 70.00 - - 688000.0 99.50 -61.75 161.25 99.00 103.00 41 No Limit / 0.05 16:39:20 CT
23 Feb 2018
16:39:38 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 10 99.00 94.75 65.75 +33.25 99.00 689000.0 - - 166.75 - - 17 No Limit / 0.05 16:38:55 CT
23 Feb 2018
16:38:42 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 72 98.00 63.00 61.50 +36.50 98.00 690000.0 96.00 -76.50 172.50 93.00 134.50 49 No Limit / 0.05 16:38:39 CT
23 Feb 2018
16:38:39 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 3 64.75 64.75 57.50 +7.25 64.75 691000.0 - - 178.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:38 CT
23 Feb 2018
16:38:41 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 37 65.75 58.75 53.50 +12.25 65.75 692000.0 - - 184.75 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:56 CT
23 Feb 2018
16:39:20 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 4 56.00 56.00 49.75 +6.25 56.00 693000.0 - - 191.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:42 CT
23 Feb 2018
16:38:23 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 4 58.00 53.00 46.50 +11.50 58.00 694000.0 - - 197.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:36 CT
23 Feb 2018
16:38:39 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.05 15 69.00 44.00 43.00 +26.00 69.00 695000.0 165.50 -38.75 204.25 165.50 165.50 2 No Limit / 0.05 16:38:55 CT
23 Feb 2018