Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6827.75 +14.75 6813.00 6857.00 6801.50 210,300 7164.75 / 6347.50 10:53:04 CT
19 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 188.25 - - 677000.0 133.25 -12.00 145.25 133.25 142.00 3 No Limit / 0.05 10:25:35 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 182.25 - - 678000.0 134.25 -15.00 149.25 128.25 135.50 3 No Limit / 0.05 08:50:41 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 176.50 - - 679000.0 139.00 -14.50 153.50 135.50 144.00 5 No Limit / 0.05 10:43:26 CT
19 Jan 2018
10:04:36 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 53 184.50 180.25 170.75 +9.50 180.25 680000.0 151.75 -6.25 158.00 147.50 151.75 3 No Limit / 0.05 09:56:46 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 165.25 - - 681000.0 139.25 -23.00 162.25 139.25 165.00 2 No Limit / 0.05 08:40:21 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 159.75 - - 682000.0 - - 166.75 - - 0 No Limit / 0.05 08:40:21 CT
19 Jan 2018
10:17:56 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 4 160.00 152.50 154.25 -0.25 154.00 683000.0 - - 171.25 - - 0 No Limit / 0.05 08:40:21 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 149.00 - - 684000.0 - - 176.00 - - 0 No Limit / 0.05 08:40:21 CT
19 Jan 2018
09:24:28 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 2 - - 143.75 - - 685000.0 161.75 -19.00 180.75 160.25 161.75 32 No Limit / 0.05 09:24:28 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 138.75 - - 686000.0 - - 185.50 - - 0 No Limit / 0.05 08:40:21 CT
19 Jan 2018