Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 6988.00 - - 0 7317.00 / 6488.50 09:19:22 CT
23 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 474.25 - - 694000.0 - - 426.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:41:28 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 469.00 - - 695000.0 - - 431.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:42 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 463.75 - - 696000.0 - - 436.00 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:44 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 458.50 - - 697000.0 - - 440.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:42 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 453.25 - - 698000.0 - - 445.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:41 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 448.25 - - 699000.0 - - 450.25 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:42 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 443.00 - - 700000.0 - - 455.00 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:41 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 438.00 - - 701000.0 - - 459.75 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:41 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 433.00 - - 702000.0 - - 464.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:41:28 CT
23 Jan 2018
09:18:15 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 428.00 - - 703000.0 - - 469.50 - - 0 No Limit / 0.05 05:38:42 CT
23 Jan 2018