Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6309.75 -31.25 6341.00 6351.75 6308.50 271,998 6634.50 / 6003.50 16:37:38 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 130.50 - - 627000.0 - - 59.50 - - 35 No Limit / 0.05 16:37:07 CT
17 Nov 2017
16:38:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 - - 123.75 - - 628000.0 61.25 -1.50 62.75 61.25 63.50 101 No Limit / 0.05 16:37:23 CT
17 Nov 2017
16:38:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 11 105.25 105.25 117.25 -12.00 105.25 629000.0 - - 66.25 - - 9 No Limit / 0.05 16:37:50 CT
17 Nov 2017
16:38:06 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 14 105.00 90.00 110.75 -20.75 90.00 630000.0 71.50 +1.75 69.75 71.50 71.50 3 No Limit / 0.05 16:37:25 CT
17 Nov 2017
16:37:55 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 2 94.00 93.00 104.25 -11.25 93.00 631000.0 75.00 +1.75 73.25 71.50 75.00 3 No Limit / 0.05 16:37:41 CT
17 Nov 2017
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 54 97.50 78.50 98.00 -19.50 78.50 632000.0 78.00 +1.00 77.00 75.00 78.00 2 No Limit / 0.05 16:37:44 CT
17 Nov 2017
16:38:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 2 - - 92.00 - - 633000.0 89.00 +8.00 81.00 89.00 89.00 6 No Limit / 0.05 16:37:59 CT
17 Nov 2017
16:37:19 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 4 66.00 66.00 86.00 -20.00 66.00 634000.0 - - 85.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:57 CT
17 Nov 2017
16:37:59 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 56 74.00 59.00 80.00 -21.00 59.00 635000.0 89.50 +0.50 89.00 85.00 89.50 72 No Limit / 0.05 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:38:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 3 58.25 58.25 74.25 -16.00 58.25 636000.0 - - 93.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:00 CT
17 Nov 2017