Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6718.50 -42.00 6760.50 6762.50 6694.75 33,285 7102.50 / 6427.00 21:10:35 CT
21 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:52:58 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 155.75 - - 672000.0 140.00 +24.75 115.25 140.00 140.00 2 No Limit / 0.05 19:26:36 CT
21 Feb 2018
19:30:01 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 1 - - 149.25 - - 673000.0 - - 118.75 - - 0 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018
19:30:00 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 143.00 - - 674000.0 - - 122.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:28:52 CT
21 Feb 2018
19:52:59 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 137.00 - - 675000.0 - - 126.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018
19:52:59 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 131.00 - - 676000.0 - - 130.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018
19:52:59 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 125.00 - - 677000.0 - - 134.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018
19:52:59 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 119.25 - - 678000.0 - - 138.75 - - 0 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018
19:49:32 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 113.50 - - 679000.0 167.25 +24.25 143.00 158.75 167.25 3 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018
19:30:00 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 1 91.00 91.00 108.00 -17.00 91.00 680000.0 - - 147.50 - - 0 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018
19:30:00 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 102.75 - - 681000.0 - - 152.00 - - 0 No Limit / 0.05 19:52:58 CT
21 Feb 2018