Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6324.00 +8.00 6316.00 6324.25 6311.25 15,187 6629.00 / 5998.50 04:01:34 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
04:01:10 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 103.00 - - 627000.0 - - 57.00 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:10 CT
21 Nov 2017
04:01:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 96.25 - - 628000.0 - - 60.25 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:10 CT
21 Nov 2017
04:01:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 89.50 - - 629000.0 - - 63.75 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:09 CT
21 Nov 2017
04:01:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 83.25 83.25 83.25 0.00 83.25 630000.0 64.50 -2.75 67.25 64.50 64.50 1 No Limit / 0.05 00:06:32 CT
21 Nov 2017
04:01:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 77.00 - - 631000.0 - - 71.00 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:09 CT
21 Nov 2017
04:01:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 71.00 - - 632000.0 - - 75.00 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:14 CT
21 Nov 2017
04:01:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 65.25 - - 633000.0 - - 79.25 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:14 CT
21 Nov 2017
04:01:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 60.00 - - 634000.0 - - 83.75 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:14 CT
21 Nov 2017
04:01:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 54.75 - - 635000.0 - - 88.75 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:09 CT
21 Nov 2017
04:01:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 49.75 - - 636000.0 - - 93.75 - - 0 No Limit / 0.05 04:01:09 CT
21 Nov 2017