Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 6380.25 - - 0 6673.75 / 6042.75 16:38:07 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:46 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 432.50 - - 631000.0 - - 363.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:45 CT
17 Nov 2017
16:37:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 426.75 - - 632000.0 - - 367.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:53 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 420.75 - - 633000.0 - - 371.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:39 CT
17 Nov 2017
16:37:49 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 414.75 - - 634000.0 - - 375.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:52 CT
17 Nov 2017
16:37:44 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 409.00 - - 635000.0 - - 379.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:00 CT
17 Nov 2017
16:37:30 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 403.25 - - 636000.0 - - 383.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 397.50 - - 637000.0 - - 387.25 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:22 CT
17 Nov 2017
16:37:18 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 396.00 396.00 391.75 +4.25 396.00 638000.0 - - 391.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:37:51 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 390.00 390.00 386.25 +3.75 390.00 639000.0 - - 396.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:00 CT
17 Nov 2017
16:37:39 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 1 392.50 392.50 380.75 +11.75 392.50 640000.0 - - 400.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:38 CT
17 Nov 2017