Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6892.25 +36.75 6855.50 6892.25 6874.00 7 7225.75 / 6544.75 15:00:49 CT
19 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 380.50 - - 684000.0 - - 365.25 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 375.00 - - 685000.0 - - 369.50 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 369.25 - - 686000.0 - - 373.75 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 363.75 - - 687000.0 - - 378.25 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 358.25 - - 688000.0 - - 382.50 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 352.75 - - 689000.0 - - 387.00 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 347.50 - - 690000.0 - - 391.50 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 342.25 - - 691000.0 - - 396.25 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 337.00 - - 692000.0 - - 400.75 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018
08:40:21 CT
19 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 331.75 - - 693000.0 - - 405.50 - - 0 No Limit / 0.05 15:01:05 CT
19 Jan 2018