Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6406.50 -13.75 6420.25 6406.50 6406.50 1 6739.00 / 6100.50 04:59:41 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 323.50 - - 638000.0 - - 283.50 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 317.50 - - 639000.0 - - 287.50 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 311.50 - - 640000.0 - - 291.50 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 305.75 - - 641000.0 - - 295.50 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 300.00 - - 642000.0 - - 299.75 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:52:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 294.25 - - 643000.0 - - 303.75 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 288.50 - - 644000.0 - - 308.00 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:52:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 283.00 - - 645000.0 - - 312.50 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 277.25 - - 646000.0 - - 316.75 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017
22:14:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 271.75 - - 647000.0 - - 321.25 - - 0 No Limit / 0.05 01:04:02 CT
24 Nov 2017