Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6825.00 +11.25 6813.75 6825.00 6809.00 17 7130.00 / 6454.00 18:51:12 CT
22 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:48:43 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 303.25 - - 677000.0 - - 259.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:42 CT
22 Feb 2018
18:48:43 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 297.00 - - 678000.0 - - 263.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:43 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 291.00 - - 679000.0 - - 267.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:42 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 285.00 - - 680000.0 - - 271.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:42 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 279.25 - - 681000.0 - - 275.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:43 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 273.25 - - 682000.0 - - 279.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:42 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 267.50 - - 683000.0 - - 283.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:43 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 261.75 - - 684000.0 - - 288.00 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:43 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 256.00 - - 685000.0 - - 292.25 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018
18:48:42 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.05 0 - - 250.50 - - 686000.0 - - 296.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:48:47 CT
22 Feb 2018