Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6967.00 +1.25 6965.75 6969.25 6955.00 9,889 7322.50 / 6626.50 23:47:24 CT
23 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:06:24 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 186.50 - - 692000.0 - - 140.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:57 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 180.50 - - 693000.0 - - 144.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:24 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 174.50 - - 694000.0 - - 148.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:23 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 168.75 - - 695000.0 153.75 +0.75 153.00 153.75 153.75 1 No Limit / 0.05 22:48:39 CT
23 Jan 2018
19:06:24 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 163.00 - - 696000.0 - - 157.25 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:57 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 157.50 - - 697000.0 - - 161.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:24 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 152.00 - - 698000.0 - - 166.00 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:57 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 146.50 - - 699000.0 - - 170.75 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:23 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 141.25 - - 700000.0 - - 175.50 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018
19:06:57 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.05 0 - - 136.00 - - 701000.0 - - 180.25 - - 0 No Limit / 0.05 18:44:00 CT
23 Jan 2018