Asset Class Navigation

E-mini NASDAQ 100 Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 6326.75 -30.25 6357.00 6367.00 6325.25 612 6650.50 / 6019.50 16:37:39 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:24 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 267.75 - - 628000.0 - - 191.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:56 CT
17 Nov 2017
16:37:57 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 261.25 - - 629000.0 - - 194.50 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:41 CT
17 Nov 2017
16:38:01 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 254.75 - - 630000.0 199.00 +1.00 198.00 199.00 200.00 12 No Limit / 0.05 16:37:45 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 248.50 - - 631000.0 - - 201.75 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:08 CT
17 Nov 2017
16:37:48 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 242.25 - - 632000.0 - - 205.25 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:09 CT
17 Nov 2017
16:37:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 236.00 - - 633000.0 - - 209.25 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:41 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 230.00 - - 634000.0 - - 213.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:06 CT
17 Nov 2017
16:37:31 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 224.00 - - 635000.0 - - 217.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:27 CT
17 Nov 2017
16:37:43 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 218.00 - - 636000.0 - - 221.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:38:10 CT
17 Nov 2017
16:37:47 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.05 0 - - 212.00 - - 637000.0 - - 225.00 - - 0 No Limit / 0.05 16:37:03 CT
17 Nov 2017