Asset Class Navigation

E-mini Dow ($5) Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 25097 - - 0 26640 / 24110 16:38:37 CT
23 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:43 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1545 - - 24900.0 - - 1350 - - 0 No Limit / 0.2 16:38:51 CT
23 Feb 2018
16:39:01 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1485 - - 25000.0 - - 1389 - - 0 No Limit / 0.2 16:38:34 CT
23 Feb 2018
16:38:55 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 10 1455 1455 1426 +29 1455 25100.0 - - 1429 - - 0 No Limit / 0.2 16:39:01 CT
23 Feb 2018
16:39:25 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 30 1397 1379 1368 +11 1379 25200.0 - - 1470 - - 0 No Limit / 0.2 16:38:45 CT
23 Feb 2018
16:39:06 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1311 - - 25300.0 - - 1512 - - 0 No Limit / 0.2 16:39:11 CT
23 Feb 2018
16:39:01 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1256 - - 25400.0 - - 1555 - - 0 No Limit / 0.2 16:38:32 CT
23 Feb 2018
16:39:23 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1201 - - 25500.0 - - 1599 - - 0 No Limit / 0.2 16:39:07 CT
23 Feb 2018
16:38:46 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1147 - - 25600.0 - - 1644 - - 0 No Limit / 0.2 16:38:54 CT
23 Feb 2018
16:39:30 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1094 - - 25700.0 - - 1690 - - 0 No Limit / 0.2 16:39:01 CT
23 Feb 2018
16:38:27 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.2 0 - - 1042 - - 25800.0 1705 -32 1737 1705 1705 2 No Limit / 0.2 16:39:32 CT
23 Feb 2018