Asset Class Navigation

RBOB Gasoline Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
MAR 18 1.7516 1.7575 1.7391 1.7569 UNCH - 3,492 45,940
APR 18 1.9380 1.9450 1.9253 1.9440 UNCH - 9,470 132,766
MAY 18 1.9510 1.9573 1.9381 1.9567A UNCH - 3,908 77,882
JUN 18 1.9408 1.9536 1.9346 1.9532 UNCH - 2,111 46,217
JLY 18 1.9257 1.9408 1.9219 1.9399 UNCH - 955 39,050
AUG 18 1.9052 1.9197 1.9020 1.9190B UNCH - 358 17,312
SEP 18 1.8776 1.8908B 1.8742 1.8903B UNCH - 274 22,229
OCT 18 1.7486 1.7564B 1.7416A 1.7560B UNCH - 29 10,983
NOV 18 - - 1.7064A 1.7204B UNCH - 130 7,526
DEC 18 1.6811 1.6931B 1.6778A 1.6924B UNCH - 84 19,245
JAN 19 - - 1.6751A 1.6818B UNCH - 0 6,527
FEB 19 - - - - UNCH - 0 867
MAR 19 - - - - UNCH - 0 687
APR 19 - - - - UNCH - 0 180
MAY 19 - - - - UNCH - 0 122
JUN 19 - - 1.8537A 1.8615B UNCH - 0 1,692
JLY 19 - - - - UNCH - 0 53
AUG 19 - - - - UNCH - 0 52
SEP 19 - - - - UNCH - 0 58
OCT 19 - - - - UNCH - 0 53
NOV 19 - - - - UNCH - 0 52
DEC 19 - - 1.5972A 1.5972A UNCH - 0 986
JAN 20 - - - - UNCH - 0 1
FEB 20 - - - - UNCH - 0 0
MAR 20 - - - - UNCH - 0 0
APR 20 - - - - UNCH - 0 6
MAY 20 - - - - UNCH - 0 5
JUN 20 - - - - UNCH - 0 6
JLY 20 - - - - UNCH - 0 5
AUG 20 - - - - UNCH - 0 5
SEP 20 - - - - UNCH - 0 5
OCT 20 - - - - UNCH - 0 0
NOV 20 - - - - UNCH - 0 0
DEC 20 - - - - UNCH - 0 11
JAN 21 - - - - UNCH - 0 0
FEB 21 - - - - UNCH - 0 0
MAR 21 - - - - UNCH - 0 0
APR 21 - - - - UNCH - 0 5
MAY 21 - - - - UNCH - 0 6
JUN 21 - - - - UNCH - 0 5
JLY 21 - - - - UNCH - 0 5
AUG 21 - - - - UNCH - 0 5
SEP 21 - - - - UNCH - 0 5
OCT 21 - - - - UNCH - 0 0
NOV 21 - - - - UNCH - 0 0
DEC 21 - - - - UNCH - 0 0
JAN 22 - - - - UNCH - 0 0
Total 20,811 430,554