Asset Class Navigation

Natural Gas Options (American) Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 3.025 +0.025 3.000 3.025 2.995 9,721 3.312 / 2.712 16:38:01 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.402 - - 2800.0 - - 0.184 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:13 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.354 - - 2850.0 - - 0.201 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:37:16 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.328 - - 2900.0 - - 0.228 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:16 CT
17 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.318 - - 2950.0 - - 0.248 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:37:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.278 - - 3000.0 - - 0.278 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:14 CT
17 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.269 - - 3050.0 - - 0.299 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.247 - - 3100.0 - - 0.327 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.226 - - 3150.0 - - 0.356 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.206 - - 3200.0 - - 0.386 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:37:23 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.179 - - 3250.0 - - 0.418 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017