Asset Class Navigation

Natural Gas Options (American) Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 3.011 +0.024 2.987 3.012 2.983 2,547 3.300 / 2.700 16:38:01 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.392 - - 2750.0 - - 0.131 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.360 - - 2800.0 - - 0.150 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:40 CT
17 Nov 2017
16:37:31 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.307 - - 2850.0 - - 0.171 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:54 CT
17 Nov 2017
16:37:18 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.280 - - 2900.0 - - 0.193 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:30 CT
17 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.274 - - 2950.0 - - 0.213 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:37:15 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.230 - - 3000.0 - - 0.237 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.207 - - 3050.0 - - 0.264 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.203 - - 3100.0 - - 0.292 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.182 - - 3150.0 - - 0.321 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017
16:45:00 CT
16 Nov 2017
- 0 - - 0.163 - - 3200.0 - - 0.352 - - 0 - 16:45:00 CT
16 Nov 2017