Asset Class Navigation

Natural Gas Options (American) Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2.879 -0.052 2.931 2.935 2.879 2,446 3.231 / 2.631 10:41:54 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:45:00 CT
22 Nov 2017
- 0 - - 0.385 - - 2700.0 - - 0.105 - - 0 No Limit 10:37:10 CT
24 Nov 2017
16:45:00 CT
22 Nov 2017
- 0 - - 0.352 - - 2750.0 - - 0.122 - - 0 No Limit 10:27:55 CT
24 Nov 2017
16:45:00 CT
22 Nov 2017
- 0 - - 0.321 - - 2800.0 - - 0.153 - - 0 No Limit / 0.001 10:27:55 CT
24 Nov 2017
18:18:36 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.256 - - 2850.0 - - 0.175 - - 0 No Limit / 0.001 10:37:10 CT
24 Nov 2017
18:18:48 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.230 - - 2900.0 - - 0.199 - - 0 No Limit / 0.001 10:37:10 CT
24 Nov 2017
10:37:10 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.206 - - 2950.0 - - 0.225 - - 0 No Limit / 0.001 18:17:52 CT
22 Nov 2017
10:37:10 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.184 - - 3000.0 - - 0.233 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
10:27:55 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.164 - - 3050.0 - - 0.260 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
10:37:10 CT
24 Nov 2017
No Limit 0 - - 0.170 - - 3100.0 - - 0.290 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
10:27:55 CT
24 Nov 2017
No Limit 0 - - 0.151 - - 3150.0 - - 0.321 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017