Asset Class Navigation

Natural Gas Options (American) Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 2.867 -0.035 2.902 2.909 2.863 1,479 3.202 / 2.602 11:57:35 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:45:00 CT
22 Nov 2017
- 0 - - 0.357 - - 2700.0 - - 0.103 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
16:45:00 CT
22 Nov 2017
- 0 - - 0.324 - - 2750.0 - - 0.120 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
18:18:42 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.253 - - 2800.0 - - 0.151 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:42 CT
22 Nov 2017
18:18:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.226 - - 2850.0 - - 0.174 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:45 CT
22 Nov 2017
18:17:47 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.201 - - 2900.0 - - 0.199 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:59 CT
22 Nov 2017
18:17:57 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.177 - - 2950.0 - - 0.225 - - 0 No Limit / 0.001 18:17:54 CT
22 Nov 2017
18:17:58 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.156 - - 3000.0 - - 0.254 - - 0 No Limit / 0.001 18:17:58 CT
22 Nov 2017
18:18:39 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.137 - - 3050.0 - - 0.263 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
18:18:08 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.120 - - 3100.0 - - 0.293 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017
16:45:00 CT
22 Nov 2017
- 0 - - 0.130 - - 3150.0 - - 0.326 - - 0 - 16:45:00 CT
22 Nov 2017