Asset Class Navigation

Natural Gas Options (American) Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 3.268 -0.005 3.273 3.272 3.256 1,308 3.573 / 2.973 13:18:44 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:45:00 CT
20 Nov 2017
- 0 - - 0.629 - - 2800.0 - - 0.142 - - 0 No Limit / 0.001 18:28:21 CT
20 Nov 2017
16:45:00 CT
20 Nov 2017
- 0 - - 0.567 - - 2900.0 - - 0.180 - - 0 No Limit / 0.001 18:28:33 CT
20 Nov 2017
18:28:12 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.399 - - 3200.0 - - 0.322 - - 0 - 16:45:00 CT
20 Nov 2017
18:28:21 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.359 - - 3300.0 - - 0.381 - - 0 - 16:45:00 CT
20 Nov 2017
18:29:11 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.292 - - 3500.0 - - 0.513 - - 0 - 16:45:00 CT
20 Nov 2017
18:28:33 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.229 - - 3750.0 - - 0.699 - - 0 - 16:45:00 CT
20 Nov 2017
18:29:26 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.057 - - 5500.0 - - 2.263 - - 0 No Limit / 0.001 18:29:22 CT
20 Nov 2017
16:45:00 CT
20 Nov 2017
- 0 - - 0.028 - - 5750.0 - - 2.502 - - 0 No Limit / 0.001 18:28:56 CT
20 Nov 2017
18:29:26 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.038 - - 6000.0 - - 2.743 - - 0 No Limit / 0.001 18:28:09 CT
20 Nov 2017
18:28:24 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.030 - - 6250.0 - - 2.986 - - 0 No Limit / 0.001 18:28:38 CT
20 Nov 2017