Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
2900 Call - - - - +.90 35.47 0 0
3000 Call - - - - +.90 34.47 0 0
3300 Call - - - - +.90 31.47 0 0
3450 Call - - - - +.90 29.97 0 0
3500 Call - - - - +.90 29.47 0 0
3800 Call - - - - +.90 26.47 0 0
3900 Call - - - - +.90 25.47 0 0
4000 Call - 23.94B - 23.92B +.90 24.47 0 3
4100 Call - 22.91B - 22.81A +.90 23.47 0 0
4200 Call - 21.94B - 21.92B +.90 22.47 0 0
4350 Call - 20.38B - 20.38B +.90 20.97 0 8
4400 Call - 19.93B - 19.92B +.90 20.47 0 745
4450 Call - 19.45B - 19.30A +.90 19.97 0 240
4500 Call - 18.95B - 18.80A +.90 19.47 0 2,810
4550 Call - 18.41B - 18.41B +.90 18.97 0 0
4600 Call - 17.83B - 17.83B +.90 18.47 0 1,350
4650 Call - 17.45B - 17.30A +.90 17.97 0 752
4700 Call - 16.95B - 16.80A +.90 17.47 0 1,445
4750 Call - 16.45B - 16.30A +.90 16.97 0 1,487
4800 Call - 15.95B - 15.81A +.90 16.47 0 3,088
4850 Call - 15.45B - 15.31A +.90 15.97 0 3,144
4900 Call - 14.95B - 14.81A +.90 15.47 0 1,098
4950 Call - 15.29B - 14.95B +.90 14.97 0 1,446
5000 Call - 14.79B - 14.45B +.90 14.47 0 14,299
5050 Call - 14.29B - 13.95B +.89 13.97 0 2,566
5100 Call - 13.79B - 13.45B +.89 13.47 0 3,448
5150 Call - 13.29B - 12.95B +.90 12.98 0 2,518
5200 Call - 12.79B - 12.44B +.90 12.48 0 3,268
5250 Call - 12.36B - 11.99A +.89 11.98 0 3,754
5300 Call - 11.86B - 11.49A +.90 11.49 0 582
5350 Call - 11.37B - 10.99A +.89 10.99 0 180
5400 Call - 10.81B - 10.47B +.89 10.50 0 3,173
5450 Call - 10.31B - 9.98B +.88 10.00 0 936
5500 Call 9.85 9.85 9.45A 9.47B +.88 9.51 4 12,780
5550 Call - 9.36B - 8.99B +.88 9.02 0 614
5600 Call - 8.86B - 8.49B +.88 8.53 0 5,956
5650 Call 7.70 8.38B 7.59A 8.00B +.87 8.04 15 1,002
5700 Call - 7.89B - 7.53B +.86 7.55 10 5,983
5750 Call 6.69 7.40B 6.69 7.03B +.86 7.07 1 3,819
5800 Call 6.78 6.92 6.52A 6.56B +.86 6.59 1,288 10,980
5850 Call - 6.44B - 6.07B +.85 6.11 0 2,614
5900 Call 5.34 5.96B 5.30A 5.61B +.83 5.63 1,443 7,614
5950 Call 5.49 5.49 5.10A 5.14B +.82 5.16 1 1,746
6000 Call 4.50 5.01B 4.37A 4.66B +.80 4.69 35 11,339
6050 Call 3.95 4.55B 3.84A 4.22B +.78 4.23 22 2,821
6100 Call 3.30 4.09 3.18A 3.76B +.76 3.78 57 6,815
6150 Call 3.16 3.65B 2.99A 3.34B +.73 3.35 37 2,532
6200 Call 2.45 3.23 2.43A 2.91B +.70 2.93 52 7,279
6250 Call 2.14 2.80B 2.00A 2.52B +.65 2.52 100 2,993
6300 Call 1.83 2.41B 1.67A 2.15B +.60 2.15 228 4,313
6350 Call 1.35 2.05 1.35 1.81B +.54 1.80 200 4,476
6400 Call 1.17 1.73B 1.10A 1.50B +.49 1.49 2,483 7,586
6450 Call 1.00 1.43B .87 1.24B +.43 1.22 734 4,158
6500 Call .73 1.18B .67 1.00 +.36 .98 2,723 17,979
6550 Call .59 .95B .52 .81 +.30 .78 316 3,911
6600 Call .47 .77 .41 .65 +.25 .62 2,198 9,669
6650 Call .32 .61 .32 .52B +.20 .49 696 2,735
6700 Call .28 .49 .25 .42B +.17 .39 1,657 6,831
6750 Call .19 .39 .19 .33 +.14 .31 860 2,600
6800 Call .17 .32 .16 .27B +.10 .24 1,599 9,244
6850 Call .13 .26 .12 .22A +.09 .20 1,066 3,172
6900 Call .10 .22 .10 .18 +.07 .16 1,018 7,993
6950 Call .09 .18 .09 .16 +.06 .13 716 2,102
7000 Call .07 .15 .05 .13 +.05 .11 2,181 14,959
7050 Call .07 .13 .06A .11 +.04 .09 379 1,255
7100 Call .05 .11 .05 .10A +.03 .07 703 3,106
7150 Call .05 .09 .05 .08 +.02 .06 101 1,289
7200 Call .04 .08 .04 .08 +.02 .05 328 8,753
7250 Call .03 .07 .03 .07 +.02 .05 78 2,475
7300 Call .02 .06 .02 .06 +.02 .04 327 11,342
7350 Call .02 .05 .02 .05 +.01 .03 118 1,860
7400 Call .02 .04 .02 .04 +.01 .03 189 3,221
7450 Call .02 .04 .02 .04 +.01 .03 62 1,316
7500 Call .02 .03 .02 .03 +.01 .02 257 4,980
7550 Call .01 .03 .01 .03 +.01 .02 297 1,225
7600 Call .01 .02 .01 .02 +.01 .02 55 1,608
7650 Call .01 .02 .01 .02 +.01 .02 9 911
7700 Call .01 .02 .01 .02 UNCH .01 160 2,184
7750 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 10 1,047
7800 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 10 3,099
7850 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 36 367
7900 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 5 896
7950 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 30 909
8000 Call - - - - UNCH .01 1 2,291
8050 Call - - - - UNCH .01 0 721
8100 Call - - - - UNCH .01 0 390
8150 Call - - - - UNCH .01 0 1,970
8200 Call .01 .01 .01 .01 UNCH .01 1 1,327
8250 Call - - - - UNCH .01 0 2,054
8300 Call - - - - UNCH .01 0 586
8350 Call - - - - UNCH .01 0 339
8400 Call - - - - UNCH .01 0 723
8450 Call - - - - UNCH .01 0 141
8500 Call - - - - UNCH .01 0 1,127
8550 Call - - - - UNCH .01 0 122
8600 Call - - - - UNCH .01 0 128
8650 Call - - - - UNCH .01 0 158
8700 Call - - - - UNCH .01 0 246
8750 Call - - - - UNCH .01 0 107
8800 Call - - - - UNCH .01 0 313
8850 Call - - - - UNCH .01 0 8
8900 Call - - - - UNCH .01 0 533
8950 Call - - - - UNCH .01 0 55
9000 Call - - - - UNCH .01 0 508
9050 Call - - - - UNCH .01 0 25
9100 Call - - - - UNCH .01 0 26
9150 Call - - - - UNCH .01 0 101
9200 Call - - - - UNCH .01 0 60
9250 Call - - - - UNCH .01 0 2
9300 Call - - - - UNCH .01 0 249
9350 Call - - - - UNCH .01 0 114
9400 Call - - - - UNCH .01 0 29
9450 Call - - - - UNCH .01 0 48
9500 Call - - - - UNCH .01 0 174
10000 Call - - - - UNCH .01 0 688
11000 Call - - - - UNCH .01 0 100
1000 Put - - - - UNCH .01 0 1
1500 Put - - - - UNCH .01 0 52
2100 Put - - - - UNCH .01 0 2
2300 Put - - - - UNCH .01 0 60
2400 Put - - - - UNCH .01 0 351
2500 Put - - - - UNCH .01 0 184
2600 Put - - - - UNCH .01 0 36
2700 Put - - - - UNCH .01 0 136
2750 Put - - - - UNCH .01 0 9
2800 Put - - - - UNCH .01 0 93
2850 Put - - - - UNCH .01 0 17
2900 Put - - - - UNCH .01 0 133
2950 Put - - - - UNCH .01 0 10
3000 Put - - - - UNCH .01 0 1,580
3050 Put - - - - UNCH .01 0 12
3100 Put - - - - UNCH .01 0 5
3150 Put - - - - UNCH .01 0 16
3200 Put - - - - UNCH .01 0 904
3250 Put - - - - UNCH .01 0 380
3300 Put - - - - UNCH .01 0 2,270
3350 Put - - - - UNCH .01 0 178
3400 Put - - - - UNCH .01 0 493
3450 Put - - - - UNCH .01 0 19
3500 Put - - - - UNCH .01 0 5,900
3550 Put - - - - UNCH .01 0 10
3600 Put - - - - UNCH .01 0 1,279
3650 Put - - - - UNCH .01 0 78
3700 Put - - - - UNCH .01 0 1,992
3750 Put - - - - UNCH .01 0 854
3800 Put - - - - UNCH .01 0 2,639
3850 Put - - - - UNCH .01 0 255
3900 Put - - - - UNCH .01 0 636
3950 Put - - - - UNCH .01 0 431
4000 Put - - - - UNCH .01 0 13,351
4050 Put - - - - UNCH .01 0 856
4100 Put - - - - UNCH .01 0 2,436
4150 Put - - - - UNCH .01 0 1,186
4200 Put - - - - UNCH .01 0 5,532
4250 Put - - - - UNCH .01 0 1,171
4300 Put - - - - UNCH .01 0 5,158
4350 Put - - - - UNCH .01 0 958
4400 Put - - - - UNCH .01 0 4,638
4450 Put - - - - UNCH .01 0 2,452
4500 Put - - - - UNCH .01 0 22,708
4550 Put - - - - UNCH .01 0 1,363
4600 Put - - - - UNCH .01 0 4,855
4650 Put - - - - UNCH .01 0 4,041
4700 Put - - - - UNCH .01 0 6,872
4750 Put - - - - UNCH .01 0 6,342
4800 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 5 15,736
4850 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 6 2,166
4900 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 2 2,642
4950 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 6 3,210
5000 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 47 26,131
5050 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 580 2,538
5100 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 151 3,020
5150 Put - - - - -.01 .01 0 4,191
5200 Put .02 .02 .02 .02 UNCH .02 2 7,571
5250 Put .02 .02 .02 .02 -.01 .02 589 4,343
5300 Put .03 .03 .01 .02 -.01 .02 509 5,648
5350 Put .03 .04 .02 .02 -.01 .03 159 4,274
5400 Put .04 .04 .02 .03B -.01 .03 573 7,390
5450 Put .04 .04 .03 .04 -.01 .04 812 2,323
5500 Put .05 .06 .04 .04 -.02 .04 1,324 24,270
5550 Put .06 .06 .04 .05 -.02 .05 215 3,894
5600 Put .08 .08 .06 .06 -.03 .06 960 7,076
5650 Put .09 .09 .07 .07 -.03 .07 59 4,013
5700 Put .09 .11 .08 .09 -.03 .09 1,117 35,092
5750 Put .12 .13 .09 .10 -.04 .10 347 6,200
5800 Put .16 .16 .10 .12 -.05 .12 2,413 11,327
5850 Put .16 .17 .12 .14B -.06 .14 2,388 7,284
5900 Put .18 .22B .15 .17 -.07 .16 2,132 16,191
5950 Put .23 .25 .17 .20 -.08 .19 1,756 3,321
6000 Put .28 .31 .20 .23 -.10 .22 3,672 23,138
6050 Put .32 .36 .24 .26 -.12 .26 1,936 3,251
6100 Put .39 .43 .28 .31 -.15 .31 2,591 8,104
6150 Put .46 .52 .34 .39 -.17 .38 1,168 4,049
6200 Put .57 .63 .41 .47 -.20 .46 3,428 11,428
6250 Put .71 .77 .50 .57A -.24 .56 2,614 4,057
6300 Put .85 .94B .60 .70 -.30 .68 3,693 7,680
6350 Put 1.02 1.14B .72 .85 -.36 .83 446 2,435
6400 Put 1.26 1.35B .89A 1.05 -.41 1.02 2,121 3,160
6450 Put 1.40 1.51B 1.09A 1.27 -.47 1.25 1,316 1,343
6500 Put 1.68 1.81B 1.33A 1.56A -.54 1.51 195 632
6550 Put 2.03 2.13B 1.61A 1.86A -.60 1.81 59 672
6600 Put 2.31 2.39B 1.95A 2.21A -.65 2.15 8 46
6650 Put 2.71 2.78B 2.29A 2.58A -.70 2.52 3 31
6700 Put - - 2.68A 2.98A -.74 2.91 21 36
6750 Put - - 3.08A 3.40A -.77 3.33 21 200
6800 Put 3.48 3.86B 3.48 3.84A -.79 3.77 222 7
6850 Put 3.92 4.31B 3.92 4.29A 0 4.22 43 0
6900 Put - - 4.39A 4.75A -.83 4.69 0 2
6950 Put - - 4.85A 5.22A -.84 5.16 0 15
7000 Put - - 5.32A 5.70A -.86 5.63 21 104
7050 Put - - 5.80A 6.18A -.87 6.11 0 557
7100 Put - - 6.28A 6.65A -.87 6.60 0 101
7150 Put - - 6.76A 7.15A -.87 7.09 0 1
7250 Put - - 7.74A 8.12A -.88 8.07 0 249
7300 Put - - 8.21A 8.61A -.89 8.56 0 18
7350 Put - - 8.73A 9.12B -.89 9.06 0 16
7400 Put - - 9.22A 9.60A -.89 9.55 0 4
7450 Put 10.40 10.53B 9.68A 10.06B -.89 10.05 2 0
7500 Put 10.90 11.02B 10.18A 10.55B -.89 10.55 1 86
7550 Put 11.40 11.52B 10.68A 11.05B -.89 11.05 1 57
7600 Put - - 11.24A 11.60B -.90 11.54 0 16
7650 Put - - 11.75A 12.08A -.89 12.04 0 1
7700 Put - - 12.26A 12.58A -.89 12.54 0 1
7750 Put - - 12.75A 13.09B -.89 13.04 0 2
7800 Put - - 13.25A 13.59B -.89 13.54 0 0
7850 Put - - 13.75A 14.07A -.90 14.03 0 8
7900 Put - - 14.25A 14.57A -.90 14.53 0 0
7950 Put - - 14.75A 15.07A -.90 15.03 0 0
8000 Put - - 15.25A 15.57A -.90 15.53 0 50
8150 Put - - - - -.90 17.03 0 0
9800 Put - - - - -.90 33.53 0 1
10000 Put - - - - -.90 35.53 0 150
14000 Put - - - - -.90 75.53 0 1
Total 64,630 694,755

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本