Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
2900 Call - - - - -.63 27.50 0 1
3000 Call - - - - -.63 26.50 0 1
3300 Call - - - - -.63 23.50 0 0
3450 Call - - - - -.63 22.00 0 1
3500 Call - - - - -.63 21.50 0 0
3800 Call - - - - -.63 18.50 0 0
3900 Call - - - - -.63 17.50 0 1
4000 Call - 17.57B - 17.47A -.63 16.50 0 2
4100 Call - 16.51B - 16.47A -.62 15.51 0 1
4200 Call - 15.57B - 15.47A -.63 14.51 0 0
4350 Call - 14.13B 13.11A 13.11A -.62 13.03 0 8
4400 Call - 13.63B 12.61A 12.61A -.62 12.54 0 590
4450 Call - 13.14B 12.05A 12.11B -.62 12.05 0 200
4500 Call - 12.65B 11.57A 11.65B -.61 11.56 0 3,020
4550 Call - 12.15B 11.07A 11.17B -.62 11.07 0 1
4600 Call - 11.72B 10.59A 10.67B -.61 10.59 0 1,103
4650 Call - 11.23B 10.09A 10.19B -.61 10.10 0 950
4700 Call - 10.74B 9.61A 9.71A -.60 9.63 0 2,048
4750 Call - 10.27B 9.13A 9.23A -.60 9.15 0 1,512
4800 Call - 9.81B 8.67A 8.77B -.60 8.67 0 3,324
4850 Call 8.43 9.33B 8.19A 8.29A -.59 8.21 1 3,459
4900 Call 7.97 8.85B 7.73A 7.83A -.59 7.74 1 1,109
4950 Call - 8.37B 7.27A 7.37A -.59 7.28 0 1,446
5000 Call 6.92 7.91B 6.83A 6.91A -.58 6.83 2 11,912
5050 Call 6.59 7.43B 6.37A 6.47A -.56 6.39 1 2,563
5100 Call - 6.99B 5.94A 6.03A -.55 5.95 0 3,446
5150 Call - 6.53B 5.51A 5.61B -.54 5.52 0 2,497
5200 Call - 6.09B 5.09A 5.19B -.53 5.10 1 3,219
5250 Call - 5.65B 4.69A 4.77B -.52 4.69 0 3,753
5300 Call 4.77 5.23B 4.29A 4.37B -.51 4.29 2 601
5350 Call 4.42 4.81B 3.91A 3.99B -.49 3.91 2 177
5400 Call 3.71 4.41B 3.55A 3.61B -.48 3.54 46 2,790
5450 Call 3.57 4.01B 3.19A 3.25B -.46 3.19 21 934
5500 Call 2.92 3.65B 2.85A 2.91B -.44 2.85 11 12,886
5550 Call 2.63 3.28B 2.53A 2.59B -.42 2.53 6 581
5600 Call 2.95 2.95 2.22 2.29A -.40 2.23 41 6,055
5650 Call 2.52 2.63B 1.94 1.99A -.37 1.96 206 675
5700 Call 2.15 2.33B 1.70 1.72 -.35 1.70 1,323 4,776
5750 Call 1.96 2.04B 1.47A 1.50A -.32 1.47 118 2,130
5800 Call 1.73 1.78B 1.26A 1.29A -.28 1.27 81 6,960
5850 Call 1.22 1.54B 1.07 1.11A -.26 1.08 203 1,244
5900 Call 1.27 1.33B .92A .94A -.23 .92 69 6,177
5950 Call 1.09 1.13B .78A .80A -.20 .78 39 750
6000 Call .93 .97B .65A .67 -.17 .66 555 11,494
6050 Call .67 .81B .55A .57B -.15 .56 109 721
6100 Call .66 .69B .46 .48 -.13 .47 115 4,595
6150 Call .53 .58B .39 .40B -.11 .39 49 1,276
6200 Call .47 .50 .34 .34A -.10 .33 427 4,149
6250 Call .32 .41B .29A .29A -.08 .28 47 923
6300 Call .34 .34 .24 .25A -.07 .24 927 2,636
6350 Call .24 .29B .21 .21 -.05 .21 209 1,130
6400 Call .23 .24 .18 .18 -.04 .18 795 4,115
6450 Call .18 .21B .15 .15 -.03 .16 86 1,061
6500 Call .16 .18B .13 .13 -.03 .14 1,681 15,167
6550 Call .16 .16 .12 .12 -.02 .12 25 523
6600 Call .14 .14 .10 .11 -.02 .11 232 2,553
6650 Call .11 .11 .10 .10 -.01 .10 29 524
6700 Call .09 .09 .08 .08 -.01 .09 27 5,422
6750 Call - - .08A .08A -.01 .08 11 681
6800 Call - - .07A .07A -.01 .07 39 3,624
6850 Call .07 .07 .06 .06 -.01 .06 41 2,259
6900 Call - - .06A .06A -.02 .05 8 1,466
6950 Call - - - - -.01 .05 0 679
7000 Call .05 .05 .04 .05 UNCH .05 69 7,910
7050 Call - - - - -.01 .04 0 246
7100 Call .04 .04 .04 .04 UNCH .04 1 393
7150 Call .04 .04 .04 .04 UNCH .04 3 307
7200 Call - - - - -.01 .03 2 769
7250 Call - - - - UNCH .03 0 208
7300 Call - - - - UNCH .03 1 857
7350 Call - - - - UNCH .03 0 254
7400 Call - - - - UNCH .03 0 171
7450 Call .02 .02 .02 .02 UNCH .02 10 427
7500 Call .02 .02 .02 .02 UNCH .02 30 3,486
7550 Call .02 .02 .02 .02 UNCH .02 16 166
7600 Call .02 .02 .02 .02 UNCH .02 27 167
7650 Call .02 .02 .02 .02 UNCH .02 16 151
7700 Call - - - - UNCH .02 0 446
7750 Call - - - - UNCH .02 0 450
7800 Call - - - - +.01 .02 0 1,204
7850 Call - - - - UNCH .01 0 88
7900 Call - - - - UNCH .01 0 550
7950 Call - - - - UNCH .01 0 271
8000 Call - - - - UNCH .01 0 136
8050 Call - - - - UNCH .01 0 67
8100 Call - - - - UNCH .01 0 20
8150 Call - - - - UNCH .01 0 83
8200 Call - - - - UNCH .01 0 127
8250 Call - - - - UNCH .01 0 620
8300 Call - - - - UNCH .01 0 304
8350 Call - - - - UNCH .01 0 339
8400 Call - - - - UNCH .01 0 723
8450 Call - - - - UNCH .01 0 141
8500 Call - - - - UNCH .01 0 1,127
8550 Call - - - - UNCH .01 0 122
8600 Call - - - - UNCH .01 0 128
8650 Call - - - - UNCH .01 0 158
8700 Call - - - - UNCH .01 0 246
8750 Call - - - - UNCH .01 0 107
8800 Call - - - - UNCH .01 0 313
8850 Call - - - - UNCH .01 0 8
8900 Call - - - - UNCH .01 0 533
8950 Call - - - - UNCH .01 0 55
9000 Call - - - - UNCH .01 0 508
9050 Call - - - - UNCH .01 0 25
9100 Call - - - - UNCH .01 0 26
9150 Call - - - - UNCH .01 0 101
9200 Call - - - - UNCH .01 0 60
9250 Call - - - - UNCH .01 0 2
9300 Call - - - - UNCH .01 0 249
9350 Call - - - - UNCH .01 0 114
9400 Call - - - - UNCH .01 0 29
9450 Call - - - - UNCH .01 0 48
9500 Call - - - - UNCH .01 0 174
10000 Call - - - - UNCH .01 0 688
11000 Call - - - - UNCH .01 0 100
1000 Put - - - - UNCH .01 0 1
1500 Put - - - - UNCH .01 0 52
2100 Put - - - - UNCH .01 0 2
2300 Put - - - - UNCH .01 0 60
2400 Put - - - - UNCH .01 0 351
2500 Put - - - - UNCH .01 0 184
2600 Put - - - - UNCH .01 0 36
2700 Put - - - - UNCH .01 0 136
2750 Put - - - - UNCH .01 0 9
2800 Put - - - - UNCH .01 0 93
2850 Put - - - - UNCH .01 0 18
2900 Put - - - - UNCH .01 0 133
2950 Put - - - - UNCH .01 0 10
3000 Put - - - - UNCH .01 0 1,580
3050 Put - - - - UNCH .01 0 12
3100 Put - - - - UNCH .01 0 5
3150 Put - - - - UNCH .01 0 16
3200 Put - - - - UNCH .01 0 904
3250 Put - - - - UNCH .01 0 380
3300 Put - - - - UNCH .01 0 2,270
3350 Put - - - - UNCH .01 0 178
3400 Put - - - - UNCH .01 0 497
3450 Put - - - - UNCH .01 0 19
3500 Put - - - - UNCH .01 0 5,900
3550 Put - - - - UNCH .01 0 10
3600 Put - - - - UNCH .01 0 1,279
3650 Put - - - - UNCH .01 0 78
3700 Put - - - - UNCH .01 0 1,982
3750 Put - - - - UNCH .01 0 918
3800 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 10 2,658
3850 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 10 250
3900 Put - - - - UNCH .01 0 470
3950 Put .01 .01 .01 .01 UNCH .01 2 433
4000 Put - - - - +.01 .02 41 13,356
4050 Put - - - - UNCH .02 0 856
4100 Put .02 .02 .02 .02 UNCH .02 263 2,058
4150 Put .02 .02 .02 .02 UNCH .02 210 817
4200 Put .02 .03 .02 .03 UNCH .03 58 5,411
4250 Put - - - - UNCH .03 0 1,059
4300 Put .04 .04 .04 .04 +.01 .04 6 4,995
4350 Put .04 .04 .04 .04 +.01 .05 10 923
4400 Put .05 .05 .04A .05 UNCH .05 4 4,080
4450 Put .05 .06B .05 .06B +.01 .06 7 976
4500 Put .05 .07 .05 .07 +.01 .07 360 17,075
4550 Put .07 .08B .06A .08B +.02 .09 22 1,106
4600 Put .07 .10 .07 .10 +.01 .10 79 4,201
4650 Put .09 .12 .08A .12 +.02 .12 60 2,403
4700 Put .11 .14B .10A .14B +.02 .14 88 4,207
4750 Put .13 .16 .11A .16 +.02 .16 33 1,786
4800 Put .12 .19 .12 .19 +.03 .19 216 14,379
4850 Put .15 .22B .15 .22B +.04 .22 66 1,189
4900 Put .19 .26 .17A .25A +.05 .26 376 1,937
4950 Put .20 .30 .20 .29 +.05 .30 320 1,805
5000 Put .24 .35 .22 .34 +.05 .34 240 23,178
5050 Put .29 .40B .26 .39A +.07 .40 103 1,612
5100 Put .30 .47 .30 .45A +.07 .46 324 1,876
5150 Put .37 .54B .35A .52A +.09 .53 200 2,534
5200 Put .47 .62B .41A .59A +.10 .61 101 4,391
5250 Put .57 .71 .48A .68A +.11 .70 42 2,760
5300 Put .59 .81 .55A .78A +.12 .80 259 3,353
5350 Put .69 .93B .63A .89A +.14 .92 29 743
5400 Put .86 1.06B .73A 1.02B +.16 1.05 1,016 3,156
5450 Put .90 1.21B .84A 1.16A +.17 1.19 48 1,584
5500 Put 1.04 1.38 .95 1.32A +.18 1.35 488 7,484
5550 Put 1.37 1.56B 1.11A 1.50B +.21 1.53 77 1,714
5600 Put 1.34 1.76B 1.26A 1.69A +.23 1.73 183 3,594
5650 Put 1.66 1.99B 1.43A 1.91B +.26 1.96 82 980
5700 Put 1.74 2.23B 1.61 2.15B +.28 2.20 513 1,780
5750 Put 1.96 2.49B 1.83A 2.41A +.31 2.47 46 1,783
5800 Put 2.27 2.77B 2.07A 2.69A +.34 2.76 295 1,387
5850 Put 3.03 3.09B 2.33A 3.01A +.37 3.08 12 588
5900 Put 3.36 3.41B 2.63A 3.35A +.39 3.41 3 402
5950 Put - 3.77B 2.93A 3.69A +.42 3.77 3 248
6000 Put 3.71 4.15B 3.27A 4.07A +.45 4.15 76 1,600
6050 Put - 4.55B 3.61A 4.45A +.48 4.55 0 70
6100 Put 4.51 4.97B 3.99A 4.87A +.50 4.96 18 30
6150 Put - 5.39B 4.37A 5.29A +.52 5.39 0 78
6200 Put 5.35 5.83B 4.79A 5.73A +.53 5.82 1 27
6250 Put - 6.29B 5.21A 6.17A +.55 6.27 0 2
6300 Put - 6.75B 5.63A 6.63A +.56 6.73 0 4
6350 Put - 7.21B 6.09A 7.11B +.58 7.20 0 4
6400 Put - 7.69B 6.53A 7.57A +.59 7.67 0 6
6450 Put - 8.17B 7.01A 8.05B +.59 8.14 0 3
6500 Put - 8.63B 7.47A 8.53B +.60 8.62 49 8
6550 Put - 9.13B 7.95A 9.01B +.61 9.11 0 11
6600 Put - 9.61B 8.43A 9.49A +.61 9.59 0 1
6650 Put - 10.09B 8.91A 9.99B +.61 10.08 0 4
6700 Put - 10.47B 9.39A 10.47B +.62 10.57 0 2
6750 Put - 10.97B 9.89A 10.97B +.62 11.06 0 1
7000 Put 12.47 13.45B 12.40A 13.45B +.62 13.53 1 101
7100 Put - 14.41B 13.39A 14.41B +.62 14.52 0 1
7150 Put - 14.49B 13.88A 14.49B +.63 15.02 0 1
7350 Put - - - - +.63 17.01 0 16
7400 Put - - - - +.63 17.51 0 1
7450 Put - - - - +.63 18.01 0 0
7500 Put - - - - +.62 18.50 0 50
7550 Put - - - - +.63 19.00 0 1
7650 Put - - - - +.63 20.00 0 1
7700 Put - 20.41B - 20.41B +.63 20.50 0 1
7750 Put - - - - +.63 21.00 0 2
7800 Put - - - - +.63 21.50 0 1
7850 Put - - - - +.63 22.00 0 15
7900 Put - - - - +.63 22.50 0 16
7950 Put - - - - +.63 23.00 0 0
8000 Put - - - - +.63 23.50 0 50
8150 Put - - - - +.63 25.00 0 15
9800 Put - - - - +.63 41.50 0 1
10000 Put - - - - +.63 43.50 0 150
14000 Put - - - - +.63 83.50 0 1
Total 14,211 356,868

WTI 原油期货

NYMEX WTI轻质原油期货(CL)是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约,可以提供当今全球石油市场最有效的交易方法。

NYMEX WTI价格源于俄克拉荷马州库欣,与全世界能源市场有着密切的关联。

WTI(西德克萨斯中质原油)是轻质低硫混合原油。'轻质’指的是粘稠度和硫含量低,非常适合转化成汽油和柴油。该合约的交易代码为CL,指的是“轻质原油”。   

原油市场提供在几乎所有市场条件下的交易机会,但可能高度波动。影响价格的因素有很多,包括直接因素(输油管道变化)或宏观因素(例如,经济健康程度、天气),这使得价格的风险管理至关重要。

NYMEX WTI期货提供直接投资石油市场的机会,无论您是寻求对冲风险或是对价格的走向套利,期货相对于其他交易方式都是一个关键的优势。

交易NYMEX WTI期货的优势

  • 流动性深厚的市场
  • 随着美国石油产量、亚洲使用量的增加和美国出口禁令的废除,WTI成为了世界石油价格的首选指标
  • 以少量资金控制大笔合约
  • 享受60%的长期、40%的短期资本收益待遇
  • 利用其他NYMEX的石油合约实现大量的节省和精确的敞口配置
  • NYMEX WTI与现货市场紧密联系,可降低成本