Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

开始时间 期末 维持
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
01/2018

02/2018
01/2018

02/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
01/2018

03/2018
01/2018

04/2018
23,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
01/2018

05/2018
01/2018

11/2018
31,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
01/2018

12/2018
01/2018

02/2019
34,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
01/2018

03/2019
01/2018

12/2021
33,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
02/2018

03/2018
02/2018

04/2018
23,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
02/2018

05/2018
02/2018

11/2018
31,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
02/2018

12/2018
02/2018

02/2019
34,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
02/2018

03/2019
02/2018

12/2021
33,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
03/2018

03/2018
04/2018

04/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

05/2018
04/2018

11/2018
30,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

12/2018
04/2018

02/2019
33,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

03/2019
04/2018

12/2021
32,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
05/2018

05/2018
11/2018

11/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
05/2018

12/2018
11/2018

02/2019
28,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
05/2018

03/2019
11/2018

12/2021
27,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
12/2018

12/2018
02/2019

02/2019
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
12/2018

03/2019
02/2019

12/2021
27,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
03/2019

03/2019
12/2021

12/2021
21,000 USD