Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

开始时间 期末 维持
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
10/2017

11/2017
10/2017

11/2017
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
10/2017

12/2017
10/2017

01/2018
23,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
10/2017

02/2018
10/2017

08/2018
31,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
10/2017

09/2018
10/2017

11/2018
36,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
10/2017

12/2018
10/2017

12/2020
35,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
11/2017

12/2017
11/2017

01/2018
23,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
11/2017

02/2018
11/2017

08/2018
31,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
11/2017

09/2018
11/2017

11/2018
36,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
11/2017

12/2018
11/2017

12/2020
35,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
12/2017

12/2017
01/2018

01/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
12/2017

02/2018
01/2018

08/2018
30,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
12/2017

09/2018
01/2018

11/2018
35,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
12/2017

12/2018
01/2018

12/2020
34,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
02/2018

02/2018
08/2018

08/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
02/2018

09/2018
08/2018

11/2018
30,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
02/2018

12/2018
08/2018

12/2020
29,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
09/2018

09/2018
11/2018

11/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
09/2018

12/2018
11/2018

12/2020
28,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
12/2018

12/2018
12/2020

12/2020
21,000 USD