Asset Class Navigation

Australian Coking Coal (Platts) Low Vol Margins

开始时间 期末 维持
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

04/2018
03/2018

04/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

05/2018
03/2018

06/2018
23,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

07/2018
03/2018

01/2019
31,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

02/2019
03/2018

04/2019
34,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
03/2018

05/2019
03/2018

12/2021
33,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
04/2018

05/2018
04/2018

06/2018
23,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
04/2018

07/2018
04/2018

01/2019
31,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
04/2018

02/2019
04/2018

04/2019
34,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
04/2018

05/2019
04/2018

12/2021
33,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
05/2018

05/2018
06/2018

06/2018
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
05/2018

07/2018
06/2018

01/2019
30,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
05/2018

02/2019
06/2018

04/2019
33,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
05/2018

05/2019
06/2018

12/2021
32,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
07/2018

07/2018
01/2019

01/2019
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
07/2018

02/2019
01/2019

04/2019
28,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
07/2018

05/2019
01/2019

12/2021
27,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
02/2019

02/2019
04/2019

04/2019
25,000 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
A

B
02/2019

05/2019
04/2019

12/2021
27,500 USD
NYM COAL AUSTRALIAN COKING COAL (PLATTS) LOW VOL SWAP FUTURES ALW 1

1
B

A
05/2019

05/2019
12/2021

12/2021
21,000 USD