Asset Class Navigation

Live Cattle Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
FEB 18 130.300 130.300 127.300 129.000 -.650 129.650 6,366 7,909
APR 18 127.725 127.750 124.725 126.150 -1.500 126.225 36,703 145,467
JUN 18 118.725 118.775 115.975A 117.025 -1.775 117.050 16,632 118,673
AUG 18 115.525 115.525 113.000 113.775 -1.850 113.775 9,950 59,096
OCT 18 116.975 117.050 114.750 115.575 -1.550 115.575 4,357 24,262
DEC 18 118.625 118.650 116.625 117.300B -1.350 117.350 2,659 12,682
FEB 19 118.675 118.850 117.375 117.850A -.950 117.800 457 4,072
APR 19 118.450 118.500 117.300 117.525 -1.250 117.525 67 1,740
JUN 19 110.975 111.950 110.975 111.250B -1.250 111.250 17 644
Total 77,208 374,545