Asset Class Navigation

Lean Hog Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
38 Call - - - - UNCH - 0 0
40 Call - - - - UNCH - 0 0
42 Call - - - - UNCH - 0 0
44 Call - - - - UNCH - 0 0
46 Call - - - - UNCH - 0 0
48 Call - - - - UNCH - 0 0
50 Call - - - - UNCH - 0 0
52 Call - - - - UNCH - 0 0
54 Call - - - - UNCH - 0 0
56 Call - - - - UNCH - 0 0
58 Call - - - - UNCH - 0 0
60 Call - - - - UNCH - 0 0
62 Call - - - - UNCH - 0 0
64 Call - - - - UNCH - 0 0
66 Call - - - - UNCH - 0 0
68 Call - - - - UNCH - 0 0
70 Call - - - - UNCH - 0 0
72 Call - - 11.000A - UNCH - 0 0
74 Call - - 9.500A - UNCH - 0 0
76 Call - - 8.200A - UNCH - 0 0
78 Call - - 6.975A - UNCH - 0 0
80 Call - - 5.850A - UNCH - 0 240
82 Call - - 4.800A - UNCH - 0 600
84 Call - - 3.825A - UNCH - 0 202
86 Call - - 3.025A - UNCH - 0 444
88 Call 2.100 2.100 2.100 - UNCH - 7 449
90 Call - - - - UNCH - 0 531
92 Call - - - - UNCH - 0 12
94 Call - - - - UNCH - 0 0
96 Call - - - - UNCH - 0 0
98 Call - - - - UNCH - 0 0
100 Call - - - - UNCH - 0 0
102 Call - - - - UNCH - 0 0
104 Call - - - - UNCH - 0 0
56 Put - - - - UNCH - 0 0
58 Put - - - - UNCH - 0 0
60 Put - - - - UNCH - 0 0
62 Put - - - - UNCH - 0 3
64 Put - - - - UNCH - 0 60
66 Put - - - - UNCH - 0 1
68 Put - - - - UNCH - 0 175
70 Put - - - - UNCH - 0 472
72 Put - - - - UNCH - 2 410
74 Put - - - - UNCH - 0 609
76 Put - - - - UNCH - 0 25
78 Put - - 3.150A - UNCH - 0 249
80 Put - - 3.950A - UNCH - 0 319
82 Put - - 4.850A - UNCH - 0 527
84 Put - - 5.800A - UNCH - 0 3
86 Put - - 6.875A - UNCH - 0 0
88 Put - 8.300B 8.050A - UNCH - 0 0
90 Put - 9.725B 9.375A - UNCH - 0 0
92 Put - 11.225B 11.000A - UNCH - 0 0
94 Put - - - - UNCH - 0 0
96 Put - - - - UNCH - 0 0
98 Put - - - - UNCH - 0 0
100 Put - - - - UNCH - 0 0
102 Put - - - - UNCH - 0 0
104 Put - - - - UNCH - 0 0
106 Put - - - - UNCH - 0 0
108 Put - - - - UNCH - 0 0
110 Put - - - - UNCH - 0 0
112 Put - - - - UNCH - 0 0
114 Put - - - - UNCH - 0 0
116 Put - - - - UNCH - 0 0
118 Put - - - - UNCH - 0 0
120 Put - - - - UNCH - 0 0
122 Put - - - - UNCH - 0 0
124 Put - - - - UNCH - 0 0
126 Put - - - - UNCH - 0 0
Total 9 5,331