Asset Class Navigation

Lean Hog Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
DEC 17 62.450 62.725 60.575 60.750 -1.325 60.700 10,110 39,525
FEB 18 68.475 69.300 66.800 67.250 -1.525 66.950 15,858 93,166
APR 18 72.275 73.025 71.200 71.200 -1.000 71.375 6,513 58,772
MAY 18 77.800 78.200B 77.000 77.000 -.700 77.000 37 1,658
JUN 18 81.425 81.950 80.600 80.600 -.650 80.775 4,126 25,942
JLY 18 81.200 81.700 80.375 80.600 -.500 80.650 2,142 16,308
AUG 18 80.125 80.625 79.300 79.725 -.475 79.600 982 8,287
OCT 18 67.675 67.975 66.975 67.275B -.400 67.075 248 6,540
DEC 18 62.500 62.675 61.800 61.900 -.275 61.850 100 1,272
FEB 19 65.550 65.550 65.400A 65.400A -.025 65.300 3 33
APR 19 68.900 68.900 68.900 68.900 +.050 68.900 2 0
Total 40,121 251,503