Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 68.275 -1.450 69.725 69.450 68.025 22,014 71.150 / 65.150 16:38:24 CT
16 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:31 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.325 - - 64000.0 0.900 +0.300 0.600 0.825 0.900 369 No Limit / 0.0125 16:38:49 CT
16 Feb 2018
16:38:54 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.550 - - 65000.0 1.175 +0.350 0.825 1.050 1.225 179 No Limit / 0.0125 16:37:54 CT
16 Feb 2018
16:38:48 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.825 - - 66000.0 1.525 +0.425 1.100 1.125 1.550 380 No Limit / 0.0125 16:37:53 CT
16 Feb 2018
16:37:58 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 15 3.400 3.100 4.150 -1.050 3.100 67000.0 1.950 +0.525 1.425 1.450 1.950 63 No Limit / 0.0125 16:38:23 CT
16 Feb 2018
16:39:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 5 2.900 2.650 3.525 -0.875 2.650 68000.0 2.400 +0.600 1.800 2.000 2.450 218 No Limit / 0.0125 16:37:55 CT
16 Feb 2018
16:39:06 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 43 2.400 2.175 2.925 -0.750 2.175 69000.0 2.825 +0.625 2.200 2.750 2.825 26 No Limit / 0.0125 16:38:27 CT
16 Feb 2018
16:37:51 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 294 2.200 1.650 2.400 -0.650 1.750 70000.0 3.525 +0.850 2.675 3.150 3.525 540 No Limit / 0.0125 16:39:05 CT
16 Feb 2018
16:38:46 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 78 1.500 1.375 1.925 -0.550 1.375 71000.0 - - 3.200 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:52 CT
16 Feb 2018
16:37:55 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 247 1.500 0.950 1.525 -0.525 1.000 72000.0 4.475 +0.700 3.775 3.800 4.600 64 No Limit / 0.0125 16:38:19 CT
16 Feb 2018
16:37:54 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 155 0.900 0.775 1.175 -0.400 0.775 73000.0 4.825 +0.375 4.450 4.825 4.825 1 No Limit / 0.0125 16:37:56 CT
16 Feb 2018