Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 64.525 +0.050 64.475 64.675 63.975 853 67.450 / 61.450 18:13:30 CT
18 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:13:07 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.950 - - 56000.0 - - 1.575 - - 0 No Limit / 0.0125 18:13:32 CT
18 Jan 2018
18:13:32 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.550 - - 58000.0 - - 2.150 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:17 CT
18 Jan 2018
18:13:29 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.275 - - 60000.0 - - 2.850 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:28 CT
18 Jan 2018
18:12:17 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.075 - - 62000.0 - - 3.650 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:22 CT
18 Jan 2018
18:12:07 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.000 - - 64000.0 - - 4.525 - - 50 No Limit / 0.0125 18:13:31 CT
18 Jan 2018
18:12:30 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.975 - - 66000.0 - - 5.475 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:38 CT
18 Jan 2018
18:13:31 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.075 - - 68000.0 - - 6.575 - - 0 No Limit / 0.0125 18:13:33 CT
18 Jan 2018
18:13:29 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.250 - - 70000.0 - - 7.700 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:34 CT
18 Jan 2018
18:13:00 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.675 - - 72000.0 - - 9.125 - - 0 No Limit / 0.0125 18:13:13 CT
18 Jan 2018
18:13:35 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.0125 50 - - 1.175 - - 74000.0 - - 10.600 - - 0 No Limit / 0.0125 18:12:48 CT
18 Jan 2018