Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 61.950 -0.350 62.300 62.725 61.850 30 64.900 / 58.900 16:38:09 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 11.700 - - 52000.0 - - 1.525 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:44 CT
17 Nov 2017
16:37:53 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 10.150 - - 54000.0 - - 1.950 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:50 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 8.700 - - 56000.0 - - 2.475 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:10 CT
17 Nov 2017
16:38:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 7.300 - - 58000.0 - - 3.050 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:10 CT
17 Nov 2017
16:38:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 6.000 - - 60000.0 - - 3.725 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:20 CT
17 Nov 2017
16:37:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.800 - - 62000.0 - - 4.525 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:15 CT
17 Nov 2017
16:37:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.775 - - 64000.0 - - 5.450 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:10 CT
17 Nov 2017
16:37:22 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 2.875 - - 66000.0 - - 6.525 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:38:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 2.125 - - 68000.0 - - 7.750 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:38:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.500 - - 70000.0 - - 9.100 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:25 CT
17 Nov 2017