Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 73.500 - - 0 76.175 / 70.175 06:00:00 CT
16 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.500 - - 69000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.500 - - 70000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.500 - - 71000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.500 - - 72000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 0.500 - - 73000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 74000.0 - - 0.500 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 75000.0 - - 1.500 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 76000.0 - - 2.500 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 77000.0 - - 3.500 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018
06:00:00 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 78000.0 - - 4.500 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
16 Feb 2018