Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 68.675 +0.400 68.275 68.700 68.275 271 71.600 / 65.600 16:38:10 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:41 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 9.700 - - 60000.0 - - 1.500 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:53 CT
24 Nov 2017
16:37:47 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 8.275 - - 62000.0 - - 2.075 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:12 CT
24 Nov 2017
16:38:26 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 7.025 - - 64000.0 - - 2.775 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:12 CT
24 Nov 2017
16:38:22 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 5.900 - - 66000.0 - - 3.650 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:38 CT
24 Nov 2017
16:37:39 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.925 - - 68000.0 - - 4.650 - - 100 No Limit / 0.0125 16:37:36 CT
24 Nov 2017
16:38:46 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.025 - - 70000.0 - - 5.750 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:24 CT
24 Nov 2017
16:38:29 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.225 - - 72000.0 - - 6.925 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:58 CT
24 Nov 2017
16:38:48 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 2.500 - - 74000.0 - - 8.175 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:47 CT
24 Nov 2017
16:38:31 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.850 - - 76000.0 - - 9.500 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:34 CT
24 Nov 2017
16:37:40 CT
24 Nov 2017
No Limit / 0.0125 100 - - 1.300 - - 78000.0 - - 10.925 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:01 CT
24 Nov 2017