Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 69.775 - - 0 72.775 / 66.775 06:00:00 CT
22 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.625 - - 60000.0 - - 0.925 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.050 - - 62000.0 - - 1.350 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.625 - - 64000.0 - - 1.900 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.325 - - 66000.0 - - 2.575 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.175 - - 68000.0 - - 3.400 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.150 - - 70000.0 - - 4.375 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.275 - - 72000.0 - - 5.475 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.525 - - 74000.0 - - 6.725 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.900 - - 76000.0 - - 8.075 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018
06:00:00 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.350 - - 78000.0 - - 9.525 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
22 Feb 2018