Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 84.225 +0.925 83.300 84.300 83.400 851 86.300 / 80.300 11:00:48 CT
16 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
09:51:38 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 10.725 - - 74000.0 - - 1.475 - - 0 No Limit / 0.0125 09:52:25 CT
16 Jan 2018
10:53:07 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.225 - - 76000.0 - - 1.975 - - 0 No Limit / 0.0125 09:58:02 CT
16 Jan 2018
10:53:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.825 - - 78000.0 2.600 +0.025 2.575 2.600 2.600 6 No Limit / 0.0125 10:24:16 CT
16 Jan 2018
10:53:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.550 - - 80000.0 - - 3.275 - - 0 No Limit / 0.0125 10:13:14 CT
16 Jan 2018
10:53:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.400 - - 82000.0 - - 4.100 - - 0 No Limit / 0.0125 10:13:14 CT
16 Jan 2018
10:53:07 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.350 - - 84000.0 - - 5.050 - - 0 No Limit / 0.0125 10:13:14 CT
16 Jan 2018
10:53:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.425 - - 86000.0 - - 6.100 - - 0 No Limit / 0.0125 10:13:14 CT
16 Jan 2018
10:53:10 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 6 2.650 2.650 2.650 0.000 2.650 88000.0 - - 7.300 - - 0 No Limit / 0.0125 10:53:10 CT
16 Jan 2018
10:13:14 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.975 - - 90000.0 - - 8.625 - - 0 No Limit / 0.0125 10:24:16 CT
16 Jan 2018
10:13:14 CT
16 Jan 2018
No Limit / 0.0125 2 - - 1.450 - - 92000.0 - - 10.100 - - 0 No Limit / 0.0125 10:53:10 CT
16 Jan 2018