Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 80.000 -0.300 80.300 80.800 79.775 456 83.050 / 77.050 16:37:39 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 10.100 - - 72000.0 - - 1.850 - - 3 No Limit / 0.0125 16:37:11 CT
17 Nov 2017
16:38:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 8.675 - - 74000.0 - - 2.425 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:12 CT
17 Nov 2017
16:37:22 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 7.375 - - 76000.0 - - 3.100 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:07 CT
17 Nov 2017
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 6.150 - - 78000.0 - - 3.875 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:19 CT
17 Nov 2017
16:37:23 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 5.050 - - 80000.0 - - 4.750 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:25 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 1 - - 4.050 - - 82000.0 - - 5.725 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:18 CT
17 Nov 2017
16:37:23 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.150 - - 84000.0 - - 6.800 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:32 CT
17 Nov 2017
16:37:51 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 14 - - 2.375 - - 86000.0 - - 8.025 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:40 CT
17 Nov 2017
16:37:53 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.725 - - 88000.0 - - 9.350 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:22 CT
17 Nov 2017
16:37:55 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 1 - - 1.225 - - 90000.0 - - 10.850 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:38 CT
17 Nov 2017