Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 78.750 +0.500 78.250 78.900 77.575 5,890 81.300 / 75.300 18:06:47 CT
21 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:07:12 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.450 - - 70000.0 - - 1.250 - - 7 No Limit / 0.0125 18:06:29 CT
21 Mar 2018
18:06:15 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.000 - - 72000.0 - - 1.775 - - 0 No Limit / 0.0125 18:06:14 CT
21 Mar 2018
18:07:21 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.675 - - 74000.0 - - 2.450 - - 6 No Limit / 0.0125 18:07:24 CT
21 Mar 2018
18:06:27 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.475 - - 76000.0 - - 3.250 - - 0 No Limit / 0.0125 18:06:09 CT
21 Mar 2018
18:06:15 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.425 - - 78000.0 - - 4.175 - - 0 No Limit / 0.0125 18:06:23 CT
21 Mar 2018
18:06:28 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.500 - - 80000.0 - - 5.250 - - 0 No Limit / 0.0125 18:06:44 CT
21 Mar 2018
18:06:31 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 1 2.650 2.650 2.700 -0.050 2.650 82000.0 - - 6.425 - - 6 No Limit / 0.0125 18:06:22 CT
21 Mar 2018
18:06:28 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 57 2.300 1.850 2.025 +0.050 2.075 84000.0 - - 7.750 - - 0 No Limit / 0.0125 18:06:39 CT
21 Mar 2018
18:07:01 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 5 1.350 1.350 1.475 -0.125 1.350 86000.0 - - 9.175 - - 0 No Limit / 0.0125 18:06:48 CT
21 Mar 2018
18:07:04 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.0125 39 - - 1.025 - - 88000.0 - - 10.725 - - 0 No Limit / 0.0125 18:06:26 CT
21 Mar 2018