Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 73.675 +2.100 71.575 74.250 72.050 19,566 76.900 / 70.900 18:17:31 CT
16 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.025 - - 60000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.025 - - 61000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 2.025 - - 62000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.025 - - 63000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.025 - - 64000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 65000.0 - - 0.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 66000.0 - - 1.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 67000.0 - - 2.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 68000.0 - - 3.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017
06:00:00 CT
15 Dec 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 69000.0 - - 4.975 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
15 Dec 2017