Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 80.725 - - 0 83.725 / 77.725 15:00:17 CT
18 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.650 - - 72000.0 - - 0.975 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.150 - - 74000.0 - - 1.450 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.775 - - 76000.0 - - 2.075 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.550 - - 78000.0 - - 2.850 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.475 - - 80000.0 - - 3.750 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.525 - - 82000.0 - - 4.800 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.700 - - 84000.0 - - 5.975 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.025 - - 86000.0 - - 7.250 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.450 - - 88000.0 - - 8.675 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018
15:00:20 CT
18 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.000 - - 90000.0 - - 10.225 - - 0 No Limit / 0.0125 15:00:20 CT
18 Feb 2018