Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 82.150 +1.500 80.650 82.350 80.800 863 85.275 / 79.275 18:18:21 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 8.800 - - 74000.0 - - 2.200 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:36 CT
22 Nov 2017
18:18:44 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 7.475 - - 76000.0 - - 2.875 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:44 CT
22 Nov 2017
18:17:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 6.275 - - 78000.0 - - 3.650 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:00 CT
22 Nov 2017
18:18:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 5.175 - - 80000.0 - - 4.525 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:15 CT
22 Nov 2017
18:18:38 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.150 - - 82000.0 5.100 -0.400 5.500 5.100 5.100 3 No Limit / 0.0125 18:17:58 CT
22 Nov 2017
18:18:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.250 - - 84000.0 - - 6.575 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:30 CT
22 Nov 2017
18:18:52 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 44 - - 2.450 - - 86000.0 - - 7.775 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:17 CT
22 Nov 2017
18:17:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.800 - - 88000.0 - - 9.100 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:46 CT
22 Nov 2017
18:18:25 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.275 - - 90000.0 - - 10.550 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:32 CT
22 Nov 2017
18:18:36 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.875 - - 92000.0 - - 12.150 - - 0 No Limit / 0.0125 18:18:00 CT
22 Nov 2017