Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 60.750 -1.275 62.025 62.725 60.575 10,110 63.700 / 57.700 18:14:33 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:14:39 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 6.225 - - 56000.0 0.250 +0.050 0.200 0.175 0.250 106 No Limit / 0.0125 18:15:14 CT
21 Nov 2017
18:15:39 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 5.325 - - 57000.0 0.350 +0.050 0.300 0.225 0.375 44 No Limit / 0.0125 18:14:59 CT
21 Nov 2017
18:15:46 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 23 4.000 4.000 4.450 -0.450 4.000 58000.0 0.550 +0.125 0.425 0.300 0.550 254 No Limit / 0.0125 18:15:45 CT
21 Nov 2017
18:15:21 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 27 - - 3.625 - - 59000.0 0.825 +0.225 0.600 0.500 0.850 746 No Limit / 0.0125 18:15:08 CT
21 Nov 2017
18:15:28 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 89 2.925 2.100 2.875 -0.775 2.100 60000.0 1.200 +0.350 0.850 0.700 1.225 450 No Limit / 0.0125 18:15:05 CT
21 Nov 2017
18:15:39 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 70 2.000 1.300 2.200 -0.900 1.300 61000.0 1.675 +0.500 1.175 0.950 1.675 342 No Limit / 0.0125 18:15:20 CT
21 Nov 2017
18:14:47 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 193 1.525 0.900 1.625 -0.725 0.900 62000.0 2.225 +0.625 1.600 1.275 2.225 268 No Limit / 0.0125 18:15:37 CT
21 Nov 2017
18:14:32 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 121 1.375 0.600 1.150 -0.550 0.600 63000.0 2.800 +0.675 2.125 2.675 2.800 17 No Limit / 0.0125 18:14:29 CT
21 Nov 2017
18:15:11 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 224 0.675 0.375 0.775 -0.400 0.375 64000.0 3.175 +0.425 2.750 2.675 3.175 81 No Limit / 0.0125 18:14:31 CT
21 Nov 2017
18:14:55 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.0125 33 0.600 0.300 0.500 -0.200 0.300 65000.0 - - 3.475 - - 20 No Limit / 0.0125 18:15:31 CT
21 Nov 2017