Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 80.700 +0.100 80.600 81.400 80.175 2,987 83.675 / 77.675 16:37:17 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:53 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 10.150 - - 72000.0 - - 1.600 - - 3 No Limit / 0.0125 16:37:52 CT
17 Nov 2017
16:37:29 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 8.675 - - 74000.0 - - 2.100 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:50 CT
17 Nov 2017
16:37:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 7.300 - - 76000.0 - - 2.725 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:08 CT
17 Nov 2017
16:37:21 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 6.025 - - 78000.0 3.575 +0.125 3.450 3.575 3.575 1 No Limit / 0.0125 16:37:54 CT
17 Nov 2017
16:37:53 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.875 - - 80000.0 4.500 +0.225 4.275 4.500 4.500 1 No Limit / 0.0125 16:37:10 CT
17 Nov 2017
16:38:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.825 - - 82000.0 - - 5.200 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 2.900 - - 84000.0 - - 6.275 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:18 CT
17 Nov 2017
16:37:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 173 2.450 2.000 2.100 -0.025 2.075 86000.0 - - 7.475 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:23 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.475 - - 88000.0 - - 8.825 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:24 CT
17 Nov 2017
16:37:32 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.000 - - 90000.0 - - 10.350 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:58 CT
17 Nov 2017