Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 60.525 +0.425 60.100 62.100 60.000 15,880 63.100 / 57.100 13:04:59 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
10:08:22 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.700 - - 56000.0 0.025 +0.0125 0.0125 0.025 0.025 1 No Limit / 0.0125 08:33:32 CT
13 Oct 2017
10:01:04 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.700 - - 57000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 08:33:32 CT
13 Oct 2017
10:48:00 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 2.700 - - 58000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 08:33:32 CT
13 Oct 2017
10:47:56 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.700 - - 59000.0 - - 0.0125 - - 0 No Limit / 0.0125 08:33:32 CT
13 Oct 2017
11:17:19 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 16 0.925 0.350 0.700 -0.350 0.350 60000.0 0.0125 0.000 0.0125 0.0125 0.050 228 No Limit / 0.0125 11:59:23 CT
13 Oct 2017
10:57:10 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 49 0.100 0.0125 0.075 -0.0625 0.0125 61000.0 0.675 +0.300 0.375 0.125 0.700 189 No Limit / 0.0125 11:51:29 CT
13 Oct 2017
08:35:40 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 62000.0 1.625 +0.325 1.300 1.025 1.625 34 No Limit / 0.0125 10:48:13 CT
13 Oct 2017
08:33:32 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 63000.0 - - 2.300 - - 0 No Limit / 0.0125 10:01:04 CT
13 Oct 2017
08:33:32 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 64000.0 3.100 -0.200 3.300 3.100 3.200 7 No Limit / 0.0125 10:48:06 CT
13 Oct 2017
08:33:32 CT
13 Oct 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.0125 - - 65000.0 - - 4.300 - - 0 No Limit / 0.0125 10:05:42 CT
13 Oct 2017