Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 79.650 - - 0 82.650 / 76.650 06:00:00 CT
23 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 6.475 - - 75000.0 - - 1.850 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.825 - - 76000.0 - - 2.175 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.175 - - 77000.0 - - 2.550 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.575 - - 78000.0 - - 2.925 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.000 - - 79000.0 - - 3.350 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.475 - - 80000.0 - - 3.825 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.975 - - 81000.0 - - 4.325 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.525 - - 82000.0 - - 4.875 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.125 - - 83000.0 - - 5.450 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018
06:00:00 CT
23 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.750 - - 84000.0 - - 6.075 - - 0 No Limit / 0.0125 06:00:00 CT
23 Jan 2018