Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 76.650 -0.100 76.750 77.550 76.450 31 79.650 / 73.650 16:37:17 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 10.150 - - 68000.0 - - 1.450 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:09 CT
17 Nov 2017
16:37:24 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 8.625 - - 70000.0 - - 1.900 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:11 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 7.175 - - 72000.0 - - 2.475 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:47 CT
17 Nov 2017
16:37:52 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 5.875 - - 74000.0 - - 3.125 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:38:00 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 4.675 - - 76000.0 - - 3.925 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:42 CT
17 Nov 2017
16:37:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 3.600 - - 78000.0 - - 4.850 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:57 CT
17 Nov 2017
16:37:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 2.675 - - 80000.0 - - 5.900 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:03 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.900 - - 82000.0 - - 7.125 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:09 CT
17 Nov 2017
16:37:49 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 1.275 - - 84000.0 - - 8.500 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:03 CT
17 Nov 2017
16:37:50 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.0125 0 - - 0.825 - - 86000.0 - - 10.025 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:45 CT
17 Nov 2017