Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 69.550 -0.250 69.800 69.800 69.550 14 72.450 / 66.450 16:38:06 CT
16 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:40 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 11.225 - - 60000.0 - - 1.550 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:52 CT
16 Feb 2018
16:37:54 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.725 - - 62000.0 - - 2.050 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:44 CT
16 Feb 2018
16:38:49 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.350 - - 64000.0 - - 2.625 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:55 CT
16 Feb 2018
16:38:56 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.050 - - 66000.0 - - 3.300 - - 0 No Limit / 0.0125 16:37:54 CT
16 Feb 2018
16:37:54 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.850 - - 68000.0 - - 4.075 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:25 CT
16 Feb 2018
16:38:04 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.750 - - 70000.0 - - 4.950 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:24 CT
16 Feb 2018
16:38:18 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.775 - - 72000.0 - - 5.950 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:04 CT
16 Feb 2018
16:37:58 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.925 - - 74000.0 - - 7.075 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:20 CT
16 Feb 2018
16:38:49 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.200 - - 76000.0 - - 8.300 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:06 CT
16 Feb 2018
16:38:28 CT
16 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.600 - - 78000.0 - - 9.675 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:22 CT
16 Feb 2018