Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 69.950 +0.750 69.200 70.550 69.125 17,251 72.900 / 66.900 18:07:51 CT
21 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:08:23 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.150 - - 65000.0 0.800 -0.175 0.975 0.775 0.825 44 No Limit / 0.0125 18:07:20 CT
21 Feb 2018
18:08:18 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.450 - - 66000.0 1.150 -0.100 1.250 0.900 1.150 78 No Limit / 0.0125 18:07:18 CT
21 Feb 2018
18:07:23 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.775 - - 67000.0 1.425 -0.150 1.575 1.200 1.525 53 No Limit / 0.0125 18:07:49 CT
21 Feb 2018
18:08:30 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 51 3.900 3.225 3.150 +0.450 3.600 68000.0 1.800 -0.150 1.950 1.725 1.875 49 No Limit / 0.0125 18:07:20 CT
21 Feb 2018
18:08:37 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 4 3.050 2.775 2.575 +0.200 2.775 69000.0 2.275 -0.100 2.375 1.925 2.325 165 No Limit / 0.0125 18:07:54 CT
21 Feb 2018
18:07:17 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 15 2.500 2.175 2.050 +0.350 2.400 70000.0 2.775 -0.075 2.850 2.350 2.775 89 No Limit / 0.0125 18:08:35 CT
21 Feb 2018
18:08:16 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 116 2.225 1.650 1.600 +0.400 2.000 71000.0 3.400 0.000 3.400 2.850 3.400 85 No Limit / 0.0125 18:07:17 CT
21 Feb 2018
18:07:20 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 173 1.700 1.300 1.225 +0.225 1.450 72000.0 3.775 -0.225 4.000 3.250 3.775 133 No Limit / 0.0125 18:07:47 CT
21 Feb 2018
18:07:20 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 224 1.325 1.000 0.900 +0.250 1.150 73000.0 3.900 -0.775 4.675 3.900 3.900 45 No Limit / 0.0125 18:07:21 CT
21 Feb 2018
18:08:17 CT
21 Feb 2018
No Limit / 0.0125 669 0.975 0.700 0.650 +0.225 0.875 74000.0 4.550 -0.875 5.425 4.550 4.550 5 No Limit / 0.0125 18:07:18 CT
21 Feb 2018