Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 68.350 +0.075 68.275 68.450 68.025 189 71.300 / 65.300 16:38:23 CT
23 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:39:24 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 9.750 - - 60000.0 - - 1.575 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:27 CT
23 Feb 2018
16:38:25 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 8.325 - - 62000.0 - - 2.125 - - 0 No Limit / 0.0125 16:39:34 CT
23 Feb 2018
16:39:16 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 7.000 - - 64000.0 - - 2.775 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:54 CT
23 Feb 2018
16:39:30 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 5.800 - - 66000.0 - - 3.550 - - 0 No Limit / 0.0125 16:39:06 CT
23 Feb 2018
16:38:30 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 4.725 - - 68000.0 - - 4.450 - - 0 No Limit / 0.0125 16:39:36 CT
23 Feb 2018
16:38:43 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 25 3.700 3.700 3.750 -0.050 3.700 70000.0 - - 5.450 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:27 CT
23 Feb 2018
16:38:23 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 10 2.900 2.900 2.925 -0.025 2.900 72000.0 - - 6.600 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:23 CT
23 Feb 2018
16:38:46 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 2.200 - - 74000.0 - - 7.850 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:46 CT
23 Feb 2018
16:38:48 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.600 - - 76000.0 - - 9.225 - - 0 No Limit / 0.0125 16:39:02 CT
23 Feb 2018
16:39:14 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.125 - - 78000.0 - - 10.725 - - 0 No Limit / 0.0125 16:38:46 CT
23 Feb 2018