Asset Class Navigation

Lean Hog Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 71.775 -0.300 72.075 72.275 71.650 7,280 74.800 / 68.800 16:43:17 CT
22 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:42:11 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 3 5.050 5.050 5.225 -0.175 5.050 67000.0 0.125 -0.025 0.150 0.125 0.150 31 No Limit / 0.0125 16:42:53 CT
22 Jan 2018
16:42:06 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 28 4.125 4.050 4.300 -0.250 4.050 68000.0 0.225 0.000 0.225 0.225 0.225 78 No Limit / 0.0125 16:42:05 CT
22 Jan 2018
16:42:47 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 3.425 - - 69000.0 - - 0.350 - - 11 No Limit / 0.0125 16:42:26 CT
22 Jan 2018
16:42:28 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 8 2.400 2.400 2.650 -0.250 2.400 70000.0 0.600 +0.025 0.575 0.575 0.650 204 No Limit / 0.0125 16:43:17 CT
22 Jan 2018
16:42:29 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 0 - - 1.975 - - 71000.0 0.925 +0.025 0.900 0.925 0.950 109 No Limit / 0.0125 16:43:19 CT
22 Jan 2018
16:43:03 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 252 1.350 1.150 1.400 -0.200 1.200 72000.0 1.450 +0.125 1.325 1.275 1.450 222 No Limit / 0.0125 16:42:05 CT
22 Jan 2018
16:42:59 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 152 0.900 0.750 0.925 -0.175 0.750 73000.0 1.925 +0.075 1.850 1.925 1.925 1 No Limit / 0.0125 16:42:32 CT
22 Jan 2018
16:43:00 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 228 0.550 0.450 0.600 -0.150 0.450 74000.0 - - 2.525 - - 0 No Limit / 0.0125 16:42:35 CT
22 Jan 2018
16:42:52 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 160 0.400 0.250 0.375 -0.100 0.275 75000.0 - - 3.300 - - 0 No Limit / 0.0125 16:43:15 CT
22 Jan 2018
16:42:14 CT
22 Jan 2018
No Limit / 0.0125 1 0.175 0.175 0.225 -0.050 0.175 76000.0 - - 4.150 - - 0 No Limit / 0.0125 16:43:02 CT
22 Jan 2018