Asset Class Navigation

Soybean Options Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
行使 开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
4800 Call - - - - UNCH - 0 0
5000 Call - - - - UNCH - 0 0
5200 Call - - - - UNCH - 0 0
5400 Call - - - - UNCH - 0 0
5600 Call - - - - UNCH - 0 0
5800 Call - - - - UNCH - 0 0
6000 Call - - - - UNCH - 0 0
6200 Call - - - - UNCH - 0 0
6400 Call - - - - UNCH - 0 0
6600 Call - - - - UNCH - 0 0
6800 Call - - - - UNCH - 0 0
7000 Call - - - - UNCH - 0 0
7200 Call - - - - UNCH - 0 0
7400 Call - - - - UNCH - 0 0
7600 Call - - - - UNCH - 0 0
7800 Call - - - - UNCH - 0 0
8000 Call - - - - UNCH - 0 0
8200 Call - - - - UNCH - 0 0
8400 Call - - - - UNCH - 0 0
8600 Call - - - - UNCH - 0 0
8800 Call - - - - UNCH - 0 0
9000 Call - - - - UNCH - 0 0
9200 Call - 100'3B - - UNCH - 0 0
9400 Call - 85'1B - - UNCH - 0 0
9600 Call - 71'5B - - UNCH - 0 1
9800 Call - 60'2B - - UNCH - 0 1
10000 Call - 50'5B - - UNCH - 0 6
10200 Call - 43'0B - - UNCH - 0 232
10400 Call - 36'0B - - UNCH - 0 17
10600 Call - 30'3B - - UNCH - 0 22
10800 Call - 25'6B 25'0A - UNCH - 0 19
11000 Call - 21'7B 21'2A - UNCH - 0 15
11200 Call - 18'5B 18'2A - UNCH - 0 8
11400 Call 16'0 16'0 15'4A - UNCH - 3 20
11600 Call - - 13'2A - UNCH - 0 24
11800 Call - - 11'3A - UNCH - 0 15
12000 Call - - 9'6A - UNCH - 0 49
12200 Call - - 8'3A - UNCH - 0 0
12400 Call - - 7'1A - UNCH - 0 5
12600 Call - - 6'1A - UNCH - 0 0
12800 Call - - 5'2A - UNCH - 0 12
13000 Call - - 4'5A - UNCH - 0 3
13200 Call - - 4'0A - UNCH - 0 10
13400 Call - - 3'4A - UNCH - 0 4
13600 Call - - 3'1A - UNCH - 0 4
13800 Call - - 2'6A - UNCH - 0 2
14000 Call - - 2'3A - UNCH - 0 3
14200 Call - - 2'1A - UNCH - 0 2
14400 Call - - 1'7A - UNCH - 0 0
14600 Call - - 1'6A - UNCH - 0 0
14800 Call - - - - UNCH - 0 0
15000 Call - - 1'3A - UNCH - 0 0
15200 Call - - 1'2A - UNCH - 0 0
15400 Call - - - - UNCH - 0 0
15600 Call - - - - UNCH - 0 0
15800 Call - - 1'0A - UNCH - 0 0
4800 Put - - - - UNCH - 0 0
5000 Put - - - - UNCH - 0 0
5200 Put - - - - UNCH - 0 0
5400 Put - - - - UNCH - 0 0
5600 Put - - - - UNCH - 0 0
5800 Put - - - - UNCH - 0 0
6000 Put - - - - UNCH - 0 0
6200 Put - - - - UNCH - 0 0
6400 Put - - - - UNCH - 0 0
6600 Put - - - - UNCH - 0 0
6800 Put - - - - UNCH - 0 0
7000 Put - - - - UNCH - 0 0
7200 Put - - - - UNCH - 0 0
7400 Put - - - - UNCH - 0 0
7600 Put - - - - UNCH - 0 0
7800 Put - - - - UNCH - 0 1
8000 Put - - - - UNCH - 0 5
8200 Put - - - - UNCH - 0 1
8400 Put - - - - UNCH - 0 0
8600 Put - - - - UNCH - 0 0
8800 Put - - - - UNCH - 0 5
9000 Put - - - - UNCH - 0 42
9200 Put - - - - UNCH - 0 82
9400 Put - - 13'1A - UNCH - 0 84
9600 Put - - 19'6A - UNCH - 0 1
9800 Put - - 28'1A - UNCH - 0 174
10000 Put - - 38'0A - UNCH - 0 26
10200 Put - - 49'5A - UNCH - 0 40
10400 Put - - 63'3A - UNCH - 0 1
10600 Put - - 77'5A - UNCH - 0 0
10800 Put - - 92'7A - UNCH - 0 0
11000 Put - - 108'6A - UNCH - 0 0
11200 Put - - 125'3A - UNCH - 0 0
11400 Put - - 142'4A - UNCH - 0 0
11600 Put - - 160'0A - UNCH - 0 0
11800 Put - - 177'7A - UNCH - 0 0
12000 Put - - 196'1A - UNCH - 0 0
12200 Put - - 214'5A - UNCH - 0 0
12400 Put - - 233'2A - UNCH - 0 0
12600 Put - - 252'1A - UNCH - 0 0
12800 Put - - 271'2A - UNCH - 0 0
13000 Put - - - - UNCH - 0 0
13200 Put - - - - UNCH - 0 0
13400 Put - - - - UNCH - 0 0
13600 Put - - - - UNCH - 0 0
13800 Put - - - - UNCH - 0 0
14000 Put - - - - UNCH - 0 0
14200 Put - - - - UNCH - 0 0
14400 Put - - - - UNCH - 0 0
14600 Put - - - - UNCH - 0 0
14800 Put - - - - UNCH - 0 0
15000 Put - - - - UNCH - 0 0
15200 Put - - - - UNCH - 0 0
15400 Put - - - - UNCH - 0 0
15600 Put - - - - UNCH - 0 0
15800 Put - - - - UNCH - 0 0
Total 3 936

大豆期货

芝商所的CBOT大豆期货是实物交割合约,为大豆买家和卖家提供管理风险的高效方式。美国是世界上最大的大豆生产国和出口国;因此,美国的大豆种植、生长和收割对世界价格产生重大影响。

交易大豆的优势

  • 价格发现
  • 管理与买卖大豆产品相关的价格风险
  • 与其他谷物、油籽、牲畜和乙醇相关的对冲和价差交易机会
  • 流动性深厚的透明市场