Asset Class Navigation

Soybean Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1004'6 +3'6 1001'0 1005'0 999'2 323 1066'0 / 936'0 06:56:38 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
05:17:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 100'1 - - 920.0 - - 20'0 - - 0 No Limit / 0'0 05:17:04 CT
22 Nov 2017
05:17:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 87'6 - - 940.0 - - 27'3 - - 2 No Limit / 0'0 06:55:42 CT
22 Nov 2017
05:17:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 76'7 - - 960.0 36'6 +0'4 36'2 36'6 36'6 2 No Limit / 0'0 06:55:42 CT
22 Nov 2017
05:17:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 67'2 - - 980.0 45'0 -1'4 46'4 45'0 45'0 7 No Limit / 0'0 05:17:04 CT
22 Nov 2017
05:17:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 58'7 - - 1000.0 - - 57'7 - - 2 No Limit / 0'0 05:33:13 CT
22 Nov 2017
05:13:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 51'4 - - 1020.0 - - 70'3 - - 0 No Limit / 0'0 05:33:03 CT
22 Nov 2017
05:17:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 45'1 - - 1040.0 - - 83'5 - - 0 No Limit / 0'0 05:33:03 CT
22 Nov 2017
05:17:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 39'4 - - 1060.0 - - 97'7 - - 0 No Limit / 0'0 05:17:04 CT
22 Nov 2017
05:15:37 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 34'5 - - 1080.0 - - 112'7 - - 0 No Limit / 0'0 06:55:42 CT
22 Nov 2017
06:47:12 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 5 30'4 30'4 30'4 0 30'4 1100.0 - - 128'4 - - 0 No Limit / 0'0 05:33:03 CT
22 Nov 2017