Asset Class Navigation

Soybean Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1010'0 +16'6 993'2 1010'2 1000'6 156 1058'2 / 928'2 13:19:47 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 89'6 - - 920.0 - - 17'1 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 77'0 - - 940.0 - - 24'2 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 66'1 - - 960.0 - - 33'1 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 56'5 - - 980.0 - - 43'4 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 48'4 - - 1000.0 - - 55'2 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 41'4 - - 1020.0 - - 68'1 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 35'5 - - 1040.0 - - 82'0 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 30'4 - - 1060.0 - - 96'6 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
12:06:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 26'2 - - 1080.0 - - 112'2 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017
13:18:39 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 22'5 - - 1100.0 - - 128'4 - - 0 No Limit / 0'0 13:18:39 CT
17 Nov 2017