Asset Class Navigation

Soybean Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 1022'2 +19'2 1003'0 1022'2 1007'6 744 1085'2 / 955'2 16:37:33 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 80'3 - - 940.0 - - 17'7 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:15 CT
17 Nov 2017
16:37:23 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 68'2 - - 960.0 - - 25'5 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:14 CT
17 Nov 2017
16:37:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 57'7 - - 980.0 - - 35'1 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:16 CT
17 Nov 2017
16:37:59 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 49'1 - - 1000.0 - - 46'1 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:51 CT
17 Nov 2017
16:38:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 41'5 - - 1020.0 - - 58'4 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:56 CT
17 Nov 2017
16:37:32 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 35'1 - - 1040.0 - - 71'7 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:25 CT
17 Nov 2017
16:37:22 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 29'6 - - 1060.0 - - 86'2 - - 0 No Limit / 0'0 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:37:56 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 25'1 - - 1080.0 - - 101'4 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:37:32 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 21'2 - - 1100.0 - - 117'5 - - 0 No Limit / 0'0 16:38:08 CT
17 Nov 2017
16:37:18 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 18'1 - - 1120.0 - - 134'2 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:40 CT
17 Nov 2017