Asset Class Navigation

Soybean Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 1008'4 - - 0 1073'4 / 943'4 08:28:37 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:31 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 89'7 - - 920.0 - - 1'5 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:38 CT
22 Nov 2017
18:17:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 71'4 - - 940.0 - - 3'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:01 CT
22 Nov 2017
18:18:07 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 54'7 - - 960.0 - - 6'4 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:58 CT
22 Nov 2017
18:18:16 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 41'0 - - 980.0 - - 12'4 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:56 CT
22 Nov 2017
18:17:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 30'1 - - 1000.0 - - 21'5 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:50 CT
22 Nov 2017
18:18:48 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 22'1 - - 1020.0 - - 33'5 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:35 CT
22 Nov 2017
18:17:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 16'2 - - 1040.0 - - 47'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:55 CT
22 Nov 2017
18:18:02 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 11'7 - - 1060.0 - - 63'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:19:00 CT
22 Nov 2017
18:18:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 8'6 - - 1080.0 - - 80'0 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:58 CT
22 Nov 2017
18:18:54 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 6'4 - - 1100.0 - - 97'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:19:01 CT
22 Nov 2017