Asset Class Navigation

Soybean Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 1008'0 - - 4 1073'0 / 943'0 03:49:10 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:28:55 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 105'2 - - 920.0 - - 18'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:28:41 CT
20 Nov 2017
18:28:25 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 92'3 - - 940.0 - - 25'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:28:38 CT
20 Nov 2017
18:28:14 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 81'1 - - 960.0 - - 33'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:29:04 CT
20 Nov 2017
18:29:26 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 71'2 - - 980.0 - - 43'4 - - 0 No Limit / 0'0 18:28:50 CT
20 Nov 2017
18:29:11 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 62'7 - - 1000.0 - - 55'0 - - 0 No Limit / 0'0 18:29:22 CT
20 Nov 2017
18:29:24 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 55'1 - - 1020.0 - - 67'0 - - 0 No Limit / 0'0 18:28:25 CT
20 Nov 2017
18:29:27 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 48'4 - - 1040.0 - - 80'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:28:12 CT
20 Nov 2017
18:28:41 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 42'6 - - 1060.0 - - 94'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:29:24 CT
20 Nov 2017
18:29:07 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 37'4 - - 1080.0 - - 108'5 - - 0 No Limit / 0'0 18:28:15 CT
20 Nov 2017
18:28:16 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 33'2 - - 1100.0 - - 124'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:28:48 CT
20 Nov 2017