Asset Class Navigation

Soybean Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 997'2 - - 0 1062'2 / 932'2 09:10:25 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:57 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 48'4 - - 950.0 - - 1'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:45 CT
22 Nov 2017
18:17:49 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 39'3 - - 960.0 - - 2'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:55 CT
22 Nov 2017
18:18:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 30'7 - - 970.0 - - 3'5 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:30 CT
22 Nov 2017
18:18:27 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 23'3 - - 980.0 - - 6'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:48 CT
22 Nov 2017
18:18:52 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 17'2 - - 990.0 - - 10'0 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:30 CT
22 Nov 2017
18:18:30 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 12'3 - - 1000.0 - - 15'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:58 CT
22 Nov 2017
18:18:41 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 8'6 - - 1010.0 - - 21'4 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:09 CT
22 Nov 2017
18:18:43 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 6'1 - - 1020.0 - - 28'7 - - 0 No Limit / 0'0 18:19:00 CT
22 Nov 2017
18:18:31 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 4'3 - - 1030.0 - - 37'0 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:29 CT
22 Nov 2017
18:18:21 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 3'0 - - 1040.0 - - 45'5 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:37 CT
22 Nov 2017