Asset Class Navigation

Soybean Oil Futures Settlements

Options


市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
开盘价 最后 变化 结算 预计成交量 前一天未平仓合约
DEC 17 33.96 34.35 33.90 34.06 UNCH - 29,023 88,532
JAN 18 34.11 34.51 34.06 34.22 UNCH - 26,843 144,727
MAR 18 34.33 34.71 34.29 34.42 UNCH - 12,461 95,750
MAY 18 34.56 34.92 34.53 34.64A UNCH - 5,836 59,643
JLY 18 34.77 35.09 34.74 34.83B UNCH - 3,304 49,027
AUG 18 34.75 35.03B 34.71A 34.80A UNCH - 54 5,906
SEP 18 34.67 34.95B 34.67 34.72A UNCH - 61 3,512
OCT 18 34.47 34.75B 34.43A 34.50A UNCH - 137 8,338
DEC 18 34.40 34.72 34.37A 34.43 UNCH - 1,144 26,961
JAN 19 - 34.66B - 34.44A UNCH - 0 773
MAR 19 34.63 34.68B 34.47A 34.47A UNCH - 2 983
MAY 19 - 34.67B - 34.45A UNCH - 0 912
JLY 19 - 34.67B - 34.46A UNCH - 0 501
AUG 19 - 34.41B - 34.41B UNCH - 0 10
SEP 19 - - - - UNCH - 0 17
OCT 19 - - - - UNCH - 0 201
DEC 19 - 33.96B - 33.96B UNCH - 5 612
JLY 20 - - - - UNCH - 0 0
OCT 20 - - - - UNCH - 0 0
DEC 20 - - - - UNCH - 0 0
Total 78,870 486,405