Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 31.38 -0.50 31.88 31.98 31.37 72,286 33.92 / 28.92 16:37:56 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 45.5 - - 13.625 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.0 - - 14.125 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 46.5 - - 14.625 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.0 - - 15.125 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 47.5 - - 15.625 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.0 - - 16.125 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.5 - - 16.625 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.0 - - 17.125 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.5 - - 17.625 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018
08:32:19 CT
23 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.0 - - 18.125 - - 0 No Limit / 0.005 07:22:04 CT
23 Mar 2018