Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 34.20 - - 0 36.70 / 31.70 09:11:59 CT
23 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:39 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.5 - - 17.300 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:01 CT
22 Nov 2017
18:18:47 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.0 - - 17.800 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:22 CT
22 Nov 2017
18:18:40 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 18.300 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:43 CT
22 Nov 2017
18:18:50 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 18.800 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:20 CT
22 Nov 2017
18:18:03 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.5 - - 19.300 - - 0 No Limit / 0.005 18:17:55 CT
22 Nov 2017
18:18:03 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.0 - - 19.800 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:21 CT
22 Nov 2017
18:18:53 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.5 - - 20.300 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:09 CT
22 Nov 2017
18:18:38 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.0 - - 20.800 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:56 CT
22 Nov 2017
18:18:01 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.5 - - 21.300 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:36 CT
22 Nov 2017
18:17:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 56.0 - - 21.800 - - 0 No Limit / 0.005 18:18:47 CT
22 Nov 2017