Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.76 -0.03 34.79 34.91 34.50 504 37.25 / 32.25 16:37:39 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.155 - - 49.5 - - 14.765 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:50 CT
17 Nov 2017
16:37:17 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.140 - - 50.0 - - 15.255 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:11 CT
17 Nov 2017
16:37:52 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.130 - - 50.5 - - 15.745 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:06 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.120 - - 51.0 - - 16.235 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:23 CT
17 Nov 2017
16:37:49 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.110 - - 51.5 - - 16.730 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:08 CT
17 Nov 2017
16:38:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.100 - - 52.0 - - 17.220 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:29 CT
17 Nov 2017
16:37:25 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.090 - - 52.5 - - 17.715 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:26 CT
17 Nov 2017
16:37:51 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.085 - - 53.0 - - 18.215 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:40 CT
17 Nov 2017
16:37:46 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.075 - - 53.5 - - 18.710 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:48 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.070 - - 54.0 - - 19.210 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:03 CT
17 Nov 2017